www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Brukervalg i kommunal tjenesteyting - En kunnskapsoppdatering (KMD)

28.05.2015

Formålet med arbeidet har vært å skaffe oppdatert kunnskap om brukervalg og på bakgrunn av dette utarbeide en rapport og en veileder om temaet.

Suldal blir deltaker i Rogaland Revisjon IKS

27.05.2015

Suldal kommune går fra konkurranseutsetting av revisjonen og tilbake til en egenregiløsning.

Les mer »

Skatteinfo nr. 4/2015 (Skatteetaten)

27.05.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Ny leder i Oslo og Akershusforeningen

27.05.2015

Steinar Neby er valgt til ny leder i OAKRF.

Les mer »

Høring – finansiering av private barnehager (Utdanningsdirektoratet)

27.05.2015

Forslag til to alternative finansieringsmodeller for private barnehager, med tilhørende forskrifter. Høringsfrist: 20. august 2015.

Inviterer kommunene med i jakten på tidstyver (KMD)

26.05.2015

– Nå inviterer vi kommunene med i jakten på tidstyvene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Oljeskattene fortsetter å falle (SSB)

19.05.2015

Fra januar til april ble det betalt inn 292 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. 4,9 prosent mindre enn i samme periode i fjor.

Merverdiavgiftskompensasjonsloven og boliger med sosiale formål

13.05.2015

NKRF ber Finansdepartementet tolke merverdiavgiftskompensasjonsloven relatert til boliger med sosiale formål.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til revidert KRS nr. 2

13.05.2015

NKRF ser gjerne at definisjoner av hva som anses å være investeringsutgifter i hovedsak legges i KRS nr. 4, og at KRS nr. 2 i større grad henviser til KRS nr. 4 når det gjelder å angi hva som er investeringsutgifter.

Rapport om datakrimstrategi (JD)

13.05.2015

En vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende. Det foreslås en overordnet strategi med tiltak for bekjempelsen av ikt-kriminalitet.

Manglende møteoffentlighet (SOM)

12.05.2015

Sivilombudsmannen har kommet til at et lukket, ikke-annonsert møte i Herøy kommune, var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommuneloven.

Kommuneproposisjonen 2016 (KMD)

12.05.2015

Prop. 121 S (2014-2015).

Alt om revidert nasjonalbudsjett 2015 (FIN)

12.05.2015

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Flere kommuner lager planer for pleie- og omsorgssektoren (HiOA)

12.05.2015

Fire av ti har lokale omsorgsplaner viser en ny evalueringsrapport fra NOVA.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2450) er oppdatert ...

08.05.2015

... med rapporter (36) fra Vestfold, Telemark, Rogaland og Fosen.

Regjeringen utsetter å endre IKS-loven (KS Bedrift)

08.05.2015

Kommunalministeren sier at han ønsker å bruke mer tid på å foreslå endringer i IKS-loven. Han vil ha mer dialog med de som blir berørt.

Ti år med introduksjonsprogrammet (Fafo)

06.05.2015

Fafo har gått igjennom tilgjengelig litteratur om introduksjonsprogrammet og oppsummert og diskutert foreliggende kunnskap.

En ekstra dytt, eller mer? (Fafo)

06.05.2015

Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak i fylkeskommunene for å hjelpe unge med å gjennomføre videregående opplæring.

Flere ulemper enn fordeler med interkommunal planlegging (NIBR)

05.05.2015

Kommuner ser på samarbeid om planlegging på tvers av kommunegrenser som utfordrende, og veldig få forplikter seg i dag til interkommunalt samarbeid om planlegging.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2414) er oppdatert ...

05.05.2015

... med rapporter (34) fra Oslo, Telemark og Midt-Norge.

Årsrapport for 2014 (KOFA)

04.05.2015

I årsrapporten kan du blant annet lese om noen av KOFAs viktigste avgjørelser og aktiviteter.

Høring - KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger (GKRS)

04.05.2015

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 12. Høringsfrist: 18. august.

Regnskapsføring av avtaler om tilbakeføring av mottatt justeringsmerverdiavgift til utbygger (GKRS)

04.05.2015

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har drøftet den regnskapsmessige behandlingen i et nytt avsnitt i notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling».

Kronikk: Antikorrupsjon i kommunesektoren

01.05.2015

En antikorrupsjonskultur må gjennomsyre hele kommunen – både blant folkevalgte og ansatte, skriver direktør Kjell-Torgeir Skjetne i KS.

Styrelederen har ordet: Selskapskontrollen må styrkes

01.05.2015

Selskapskontroll blir et stadig viktigere redskap for demokratisk tilsyn og kontroll, det må være utgangspunktet både for debatten og det videre arbeidet med faget.

Kommunerevisoren nr. 3/2015

01.05.2015

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2015. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp