www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunalnytt nr. 3/2015 (KMD)

27.03.2015

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Nyhetsbrev (KOFA)

26.03.2015

Nr. 1/2015.

Ny veileder for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Difi)

25.03.2015

Veilederen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Folkehelseprofilene for fylkene 2015 (Folkehelseinstituttet)

25.03.2015

I 2015-profilene for fylkene har noen indikatorer fra 2014 gått ut, mens nye har kommet inn i stedet.

Kommuneøkonomikonferansen 2015

24.03.2015

KS, Kommunalbanken, NKK og NKRF inviterer til KOMØK 2015 på Fornebu 28. - 29. mai. Velg mellom hele 25 seminarer for en hver smak!

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2322) er oppdatert ...

24.03.2015

... med rapporter fra Vest-Agder, Nordmøre og Salten.

Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg (Skatteetaten)

24.03.2015

På visse vilkår vil alle de avgiftspliktige kjøperne være legitimert til å fradragsføre sin andel av inngående merverdiavgift.

Sivilombudsmannens årsmelding 2014 (SOM)

23.03.2015

Det er flest klager på kommuner, NAV og fylkesmenn. Kommunene ble kritisert i 41 saker.

Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper (KS)

23.03.2015

Prisbelønt artikkel om effekten av samhandlingsreformen.

Presentasjoner fra Sekretariatskonferansen 2015 (FKT)

20.03.2015

FKT arrangerte sin årlige Sekretariatskonferanse 12. mars i Oslo.

NKRFs fagkonferanse 2015

20.03.2015

Det er åpnet for påmelding til årets fagkonferanse, som arrangeres i Kristiansand 8. - 9. juni, i etterkant av årsmøtet 7. juni.

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (KMD)

20.03.2015

Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for, samt en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene.

Fortsatt nedgang i oljeskattene (SSB)

19.03.2015

Ved utgangen av februar var det betalt inn 137 mrd. kr i skatt i Norge.

Ikke god nok kontroll av lønns- og arbeidsvilkår (Difi)

18.03.2015

Oslo stiller krav til underleverandørene om korrekte lønns- og arbeidsvilkår, men oppfølgingen er ikke god nok viser en forvaltningsrevisjon.

78 prosent får heldøgnsplass innen en uke (KS)

17.03.2015

KS har kartlagt ventetider og kapasitet i pleie og omsorgssektoren i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Økonomi og tjenestedata 2014 (KS)

17.03.2015

Et samlet utdrag av sentrale nøkkeltall for kommuner og fylkeskommuners økonomi og tjenesteproduksjon.

Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser (NFD)

17.03.2015

Forslag om endringer som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver er sendt på høring med frist 17. juni.

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut (SOM)

16.03.2015

Saksbehandlingen i kommunen var bl.a. i strid med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, krav til underretning om vedtak og begrunnelse for vedtak.

Bedret netto driftsresultat for kommunene (SSB)

16.03.2015

En tilsynelatende nedgang i netto driftsresultat for kommunene i forhold til året før. Reelt sett har netto driftsresultat økt fra i fjor.

10 prosent økning i langsiktig gjeld i fylkeskommunene (SSB)

16.03.2015

En stadig større andel av investeringene i fylkeskommunene lånefinansieres.

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet (SSB)

16.03.2015

Foreløpige KOSTRA-tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2014. Færre kommuner har levert fullstendig regnskap for 2014 enn det som tidligere har vært vanlig.

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap (NIBR)

16.03.2015

Ny rapport som undersøker den folkevalgte styringen over selskaper organisert etter aksjeloven og IKS-loven.

Regelendring kan spare kommuner for millioner (Difi)

13.03.2015

Kommunalbanken anbefaler sterkt en snarlig og enkel endring i anskaffelsesregelverket.

Folkehelseprofiler for kommunene 2015 (Folkehelseinstituttet)

12.03.2015

Tema for 2015-profilene er psykisk helse blant barn og unge. Kommunene vil også finne forskjell i levealder mellom utdanningsgrupper.

Skatteinfo nr. 2/2015 (Skatteetaten)

12.03.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nær én av to kommuner har ikke demensteam (Dagens Medisin)

11.03.2015

Ny rapport viser at bare drøyt halvparten av norske kommuner har demensteam, og de fleste teamene har ingen lege tilknyttet.

Beskatning av EKOM-tjenester (Skatteetaten)

11.03.2015

Fra 1. januar 2014 ble reglene om beskatning av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon, bredbånd mv.) endret.

Kommunens erstatningsansvar for rasrisiko (Lovdata)

09.03.2015

Høyesterettsdom i sak hvor man fant at en kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da den godkjente byggesøknader for et område.

Kvalifisert til kvalifisering? (Helsetilsynet)

06.03.2015

I nesten halvparten av kommunene finner fylkesmennenes tilsyn at søkernes situasjon ikke er godt nok kartlagt ved søknad om kvalifiseringsprogram.

Undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter (Riksrevisjonen)

06.03.2015

Formålet har vært å vurdere om statlige virksomheter arbeider systematisk og målrettet med gevinstrealisering av ikt-prosjekter, og hvordan KMD og FIN bidrar i dette arbeidet.

Kommunalnytt nr. 2/2015 (KMD)

06.03.2015

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Prinsipper for integritet i kommuneforvaltningen (TI Norge)

06.03.2015

Hvordan kan korrupsjon i kommunesektoren motvirkes? Det er hovedtemaet i den nye veilederen fra TI: Local governance integrity – principles and standards.

Oppfølgingen av fosterhjemmene ikke god nok (Helsetilsynet)

05.03.2015

Barn som bor i fosterhjem får ikke den oppfølgingen av barneverntjenesten som de har behov for og krav på, viser oppsummeringen av det landsomfattende tilsynet i 2013 og 2014.

To nye notater fra TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi (KMD)

05.03.2015

Om hhv. den økonomiske situasjonen i kommunesektoren og demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2299) er oppdatert ...

04.03.2015

... med rapporter fra Romsdal og Troms.

Merverdiavgiftsloven § 3-4 - spørsmål om tolke- og oversettingstjenester (Skatteetaten)

04.03.2015

Spørsmålet gjelder om tjenestene kunne omfattes av unntaket fra MVA-loven for sosiale tjenester.

En legevakt for alle - men ikke for alt (Legeforeningen)

04.03.2015

Legeforeningen etterlyser at kommunene tar et større ansvar for legevakttjenesten.

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene (SSB)

02.03.2015

I alle fylker, med unntak av Aust-Agder, har andelen kvinnelige ledere økt siden 2012. Siden 2008 har andelen kvinnelige ledere økt i tre av fire kommuner.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2288) er oppdatert ...

02.03.2015

... med rapporter fra Hedmark og Østfold.

Antall klagesaker til KOFA stuper (Difi)

02.03.2015

Siden 1. juli 2012 har tallet på rådgivende KOFA–saker gått ned med 60 prosent og tallet på gebyrsaker med 80 prosent.

Hadde tre avvisningsgrunner, ingen holdt mål i KOFA (foa.no)

02.03.2015

I ett tilfelle hadde ikke kommunen klart vist om klagerens tilbud inneholdt avvik eller forbehold.

Kronikk: Maktens korrumpering og motmaktens kilder i kommunene

01.03.2015

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst, sier vi i Transparency International, skriver Tor Dølvik.

Styrelederen har ordet: Kontrollutvalgene og -sekretariatene fyller sin rolle

01.03.2015

NKRF har nettopp gjennomført sin årlige konferanse for kontrollutvalg. Flere av temaene skapte stort engasjement blant deltakerne.

Kommunerevisoren nr. 2/2015

01.03.2015

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2015. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp