www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp (KD)

28.12.2016

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2017 (BLD)

28.12.2016

Rundskriv datert 27. desember 2016.

Forskuddsutskrivingen for 2017 (Skatteetaten)

23.12.2016

SKD nr. 8/2016 redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2017 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS og Prop. 2 L.

Skatteinfo nr. 8/2016 (Skatteetaten)

22.12.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Regelendringer fra 1. januar 2017 (FIN)

21.12.2016

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde

Nytt anskaffelsesregelverk (Difi)

21.12.2016

Difis veiledninger, maler og annet informasjonsmateriale er nå oppdatert.

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 (FIN)

20.12.2016

Høringsfristen er 1. april 2017.

Endringer i bokføringsforskriften (FIN)

20.12.2016

Endringene er gjort for å tilpasse reglene til ny lov og forskrift om kassasystemer.

Presisering til KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser (GKRS)

20.12.2016

Gjelder regnskapsmessig håndtering av opsjoner som ikke har vært vurdert som regnskapsmessig sikring, etter at opsjonen er gjort gjeldende.

Møte i Kommunesektorens etikkutvalg (KS)

19.12.2016

Etikkutvalget hadde møte 28. november. Les mer om temaene fra møtet.

Personopplysningsforskriften endres fra 1. januar 2017 (Datatilsynet)

19.12.2016

Hva betyr det for deg som er behandlingsansvarlig?

Nytt nummer av SIRK (NIRF)

19.12.2016

Internrevisorforeningen er ute med nytt nummer av sitt fagtidsskrift - SIRK nr. 2/2016.

Krav om politiattester for alle som yter tjenester i helse og omsorg (KS)

19.12.2016

Det skal fra 1. januar 2017 kreves politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tilleggsskatt og tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon (GKRS)

19.12.2016

Tilleggsskatt skal etter fagkomiteens vurdering utgiftsføres i driftsregnskapet. Tilbakebetaling skal regnskapsføres som retting av tidligere års feil, dvs. som en vanlig transaksjon.

Notat om justering av merverdiavgift omarbeides (GKRS)

19.12.2016

Fagkomiteen har gjort noen foreløpige vurderinger av hvilke endringer som må gjøres. Revidert notat kan forventes fastsatt våren 2017.

Nyhetsbrev nr. 4/2016 (KOFA)

15.12.2016

Les mer om KOFA-året 2016 m.m.

Etikkprisen 2016 (2016)

15.12.2016

Askim kommune vant Etikkprisen 2016. Gratulerer!

Lavere skatteinnbetalinger (SSB)

14.12.2016

Hittil i år er det betalt inn 744 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en reduksjon på 6 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2015.

Aust-Agder + Vest-Agder er sant!

13.12.2016

Agder kommunerevisorforening ble etablert 24. november.

Les mer »

Kommunal organisering 2016 (HiOA)

13.12.2016

Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016.

Ny leder i Indre Østlandetforeningen

11.12.2016

Magnus Michaelsen er valgt til ny leder i IØKRF.

Les mer »

Nytt anskaffelsesregelverk i 2017 (NFD)

10.12.2016

Den nye anskaffelsesloven trer i kraft 1. januar 2017. De nye anskaffelsesforskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt.

NKRFs Bodhild Laastad med ny bok

10.12.2016

Boka "Når revisjonen banker på - Forvaltningsrevisjon fra A til Å" ble nylig utgitt på Kommuneforlaget.

Les mer »

Kommunerevisjonen i Oslo blir vertsinstitusjon for UiO

10.12.2016

Våren 2017 er Kommunerevisjonen i Oslo vertsinstitusjon for Institutt for statsvitenskap.

Les mer »

En hedersmann ble Årets kommunaløkonom (NKK)

07.12.2016

Prisen Årets kommunaløkonom 2016 er tildelt Leidulf Skarbø, tidligere økonomisjef i Oppdal, nå revisor i Revisjon Fjell IKS. Gratulerer!

Budsjettundersøkelsen 2017 (KS)

07.12.2016

Kommunene planlegger å bruke mer penger på alle tjenesteområdene til neste år og forventer størst utgiftsvekst innen sosialtjenester. Mens fylkesveier har den største veksten i fylkeskommunene.

Kommunesektoren og avtalen om statsbudsjettet 2017 (KS)

06.12.2016

Kommunerammen øker med ca. 1,5 mrd. kr, men handlingsrommet for kommuner og fylkeskommuner blir likevel noe redusert.

Til toppen av siden

Topp