www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Veilederen i forvaltningsrevisjon er revidert

29.04.2016

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon er revidert og er nå fritt tilgjengelig for nedlastning i pdf-versjon.

Les mer »

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2656) er oppdatert ...

28.04.2016

... med rapporter (20) fra Buskerud og Hedmark.

Foreløpige beregninger av endringer i inntektssystemet (KMD)

27.04.2016

Tabellen viser de elementene i avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om inntektssystemet som påvirkes av kommunesammenslåinger.

KRS nr. 13 (F): Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger (GKRS)

27.04.2016

KRS nr. 13 er nå fastsatt som foreløpig standard med virkning fra regnskapsåret 2017.

Foreldelsesfristens starttidspunkt ved overdragelse av justeringsrett etter mva.loven (Skatteetaten)

27.04.2016

Skattedirektoratet har i en uttalelse om foreldelse av krav på justering lagt til grunn at foreldelsesfristen iht. kompensasjonsloven først begynner å løpe når dokumentasjon er utarbeidet fra selgers side.

Høring: ISA 800, 805 og 810 (DnR)

25.04.2016

Som følge av at endrede revisjonsstandarder for revisors beretning, er det foretatt tilsvarende endringer i ISA 800, 805 og 810.

Felles etiske kontraktskrav i offentlige innkjøp (Difi)

22.04.2016

Difi og Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer ny felles versjon av etiske kontraktskrav i offentlige innkjøp.

Samkommuneordningen opphører (KMD)

22.04.2016

Det innebærer at ingen nye samkommuner kan opprettes, samt at Innherred og Midtre Namdal samkommuner må være avviklet innen 1. januar 2020.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2636) er oppdatert ...

22.04.2016

... med rapporter (27) fra Bærum, Nordmøre, Fjellregion, Midt-Norge og Østfold.

6 av 10 kommuner jobber godt med samfunnssikkerhet (JD)

22.04.2016

Temaene i undersøkelsen er i hovedsak knyttet til kommunens ansvar for kommunal beredskapsplikt. Skoleskyting og alvorlige naturhendelser er særtemaer.

Nedgang i skatteinnbetalingene (SSB)

18.04.2016

Hittil i år er det betalt inn 231 mrd. kr i skatt i Norge. Dette er 8 mrd., eller 3,3 prosent, mindre enn i samme periode i fjor.

Register for mer kunnskap og bedre tjenester (HOD)

15.04.2016

Regjeringen fremmer lovforslag som gjøre det mulig å opprette et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Økt innsats for kommuneansattes ytringsfrihet (KMD)

13.04.2016

KMD har sendt brev til kommunene hvor det minner om hvilket ansvar de har for å ha korrekte reglement og ivareta medarbeidernes ytringsfrihet.

Statsråd Jan Tore Sanners innlegg på Etikkonferansen 2016 (KMD)

13.04.2016

Medarbeiderne i kommunene har vid ytringsfrihet, trolig videre enn de selv tror.

Dokumentasjon og opptak fra Etikkonferansen 2016 (KS)

13.04.2016

Etikkonferansen 2016 i regi av KMD, KS og TI Norge arrangeres i Oslo 13. april. NKRFs daglig leder er blant innlederne.

Nytt anskaffelsesregelverk trer tidligst i kraft høsten 2016 (Difi)

12.04.2016

Forslag om ny lov om offentlige anskaffelser er nå til behandling i Stortinget, men departementet har ikke tatt stilling til når det nye regelverket skal tre i kraft.

Store kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler (KD)

12.04.2016

I en ny undersøkelse har forskere målt kvaliteten på videregående skoler i Norge.

Hvordan påvirker kommunereformen stiftelser? (Stiftelsestilsynet)

12.04.2016

For register-Norge er vei og tid kort fram til virkningsdatoen 1. januar 2018. Forberedelser skal bl.a. gjøres for konvertering av data.

Ny kommunelov NOU 2016: 4 på høring (KMD)

07.04.2016

Kommunelovutvalgets rapport NOU 2016: 4 er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 6. oktober 2016.

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner (KMD)

05.04.2016

Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver ble lagt fram 5. april.

Seminarer om forslaget til ny kommunelov

05.04.2016

NKRF inviterer til fire seminarer i slutten av mai - Tromsø, Værnes, Gardermoen og Kristiansand - om forslaget til ny kommunelov. Påmeldingsfrist: 20. april.

Dialogforum for offentlig revisjon er etablert

01.04.2016

Onsdag 30. mars inviterte Riksrevisjonen til første møte i Dialogforum for offentlig revisjon.

Les mer »

KOMØK16 - Kommuneøkonomikonferansen 2016

01.04.2016

Det er nå åpnet for påmelding (frist: 21. april) til KOMØK16 26. - 27. mai 2016 på Gardermoen.

Nyhetsbrev (KOFA)

01.04.2016

Nr. 1/2016.

Fylkesmannens oppfølging av klage over Vinje kommunes brudd på dokumentasjonskravet i sak om selvkost (SOM)

01.04.2016

Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen i Telemark om å behandle saken på nytt.

Kan det være flere arbeidsgiveravgiftssoner innenfor en enkelt kommune? (KMD)

01.04.2016

Les statsrådens svar til Nordhordland regionråd.

Til toppen av siden

Topp