www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Årsmeldingen 2015 (SOM)

30.03.2016

Mange saker ordner seg for klager etter henvendelse fra Sivilombudsmannen.

Det skatterettslige rentebegrepet (Skatteetaten)

29.03.2016

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om hva slags kostnader som skal regnes som skattyters gjeldsrenter.

Smidigere regler ved sammenslåing av kommuner (KMD)

18.03.2016

Kommunereformen er bakgrunnen for at regjeringen foreslår flere mindre endringer i inndelingsloven og kommuneloven.

NKRFs Fagkonferanse 13. - 14. juni 2016 i Bodø

18.03.2016

Det er åpnet for påmelding. Påmeldingsfristen er 7. april.

Dokumentasjon fra FKTs Sekretariatskonferanse 2016 (FKT)

16.03.2016

FKT avholdt sin årlige Sekretariatskonferanse 15. mars i Oslo.

Solid driftsresultat for kommunene i 2015 (SSB)

16.03.2016

Bedringen i driftsresultatet skyldes først og fremst en svakere økning i driftsutgiftene enn tidligere, samtidig som driftsinntektene økte forholdsvis mye mer enn utgiftene.

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet (SSB)

16.03.2016

15. mars ble ureviderte tall for kommunene og fylkeskommunenes virksomhet i 2015 publisert. Flere kommuner enn noen gang har levert.

Fortsatt nedgang i petroleumsskattene (SSB)

16.03.2016

Hittil i år er det betalt inn 126 mrd. kr i skatt i Norge. Dette er 10 mrd., eller 7,5 prosent, mindre enn i de to første månedene av 2015.

Skatteinfo nr. 2/2016 (Skatteetaten)

14.03.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Forslag til ny kommunelov

10.03.2016

Kommunelovutvalget leverte i dag sin utredning til statsråden.

Les mer »

Kommunal beredskapsplikt - gir nye krav bedre beredskap? (KS)

09.03.2016

Kravet om at kommunene skal ha en samordningsrolle i beredskapsarbeidet er ikke fulgt opp i lovverket.

Regnskapsundersøkelsen 2015 (KS)

07.03.2016

Undersøkelsen til KS viser at netto driftsresultat for de kommunene som har svart utgjør 3,0 pst av driftsinntektene i 2015, mot 1,0 pst for de samme kommunene i 2014.

Meldingen om ligningen for inntektsåret 2015 (Skatteetaten)

03.03.2016

SKD-melding 3/2016 gir en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2015.

Varsel om vedlikehold (Altinn)

03.03.2016

I forbindelse med vedlikehold, vil det i perioden 7. mars kl. 07:00 til 8. mars kl. 23:00 kunne oppleves kortere perioder med redusert ytelse.

Merverdiavgiftskompensasjon – vurdering av endret praksis i Skatteetaten (KS)

03.03.2016

Ny rapport med en vurdering av rettsgrunnlaget for Skatteetatens lovfortolkningspraksis av momskompensasjon på kommunale boliger og kulturhus.

Kommuneøkonomien over all forventning i 2015 (KMD)

02.03.2016

Driftsresultatet i kommunesektoren i 2015 forventes å bli det beste siden 2006. God økonomistyring i kommunene er en av årsakene.

Høring - Evalueringen av offentleglova (JD)

02.03.2016

Evalueringsrapporten ble oversendt til departementet ved årsskiftet 2015/16 og blir nå sendt på høring.

Oversikt over norske korrupsjonsdommer (TI Norge)

01.03.2016

Transparency International Norge har oppdatert sin samling med norske korrupsjonsdommer.

NKRFs høringsuttalelse til revidert ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon»

01.03.2016

Standarden behandler revisors arbeid med informasjon som gis i en enhets årsrapport utover regnskapet og andre forhold som revisor skal uttale seg om i revisjonsberetningen.

Veileder til utredningsinstruksen (DFØ)

01.03.2016

Ny utredningsinstruks trer i kraft fra 1. mars 2016. DFØ har laget en veileder til instruksen, som skal gi økt forståelse av kravene i instruksen.

Sterkere samarbeid om offentlig revisjon

01.03.2016

I Norge har vi et tett og godt faglig samarbeid mellom NKRF-medlemmer og Riksrevisjonen. Dette samarbeidet bør utvides, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kontrollutvalgskonferansen 2016 – den største hittil!

01.03.2016

Oppfordrer alle kontrollutvalg og NKRF-medlemmer til å engasjere seg i den kommende høringsrunden om ny kommunelov.

Kommunerevisoren nr. 2/2016

01.03.2016

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2016. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp