www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2018 (KMD)

21.12.2017

Stortinget har vedtatt rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2018.

Nyhetsbrev nr. 4/2017 (KOFA)

21.12.2017

Et tilbakeblikk på KOFA-året 2017.

Ny veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører (NFD)

21.12.2017

Veilederen åpner for å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører.

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester (HOD)

21.12.2017

Rundskriv I-1/2018 til bl.a. alle landets kommuner.

Nytt nummer av tidsskriftet SIRK (IIA Norge)

20.12.2017

Fyldig julenummer om styring, internrevisjon, risiko og kontroll.

NKRF mener: Tilliten må bevares

20.12.2017

Det er ulovlig og prinsipielt uheldig at kommuneledelsen innstiller i saker som handler om valg av revisor eller revisjonsordning.

23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt (KMD)

20.12.2017

Nye forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

Effekter av statlig styring av kommunesektoren (KMD)

20.12.2017

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten.

Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie (KMD)

20.12.2017

Ny rapport belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD)

19.12.2017

Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.

790 milliarder kroner i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

18.12.2017

Hittil i år er det betalt inn 790 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. drøyt 46 mrd. mer enn tilsvarende periode i fjor.

For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

14.12.2017

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.

Nytt verktøy for å beregne livssykluskostnader (Difi)

14.12.2017

Med Difis nye verktøy for livssykluskostnader kan du planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse.

Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

14.12.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Barnevern kommunemonitor (Bufdir)

14.12.2017

Den nye monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid.

Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt (KMD)

14.12.2017

Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan man frigjøre om lag 29 milliarder kroner.

Midt-Norge tenker stort om revisjon (KS Bedrift)

13.12.2017

Med 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden blir Revisjon Midt-Norge SA Norges største interkommunale revisjonsvirksomhet.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser (NFD)

12.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

En raus kommunaløkonom (NKK)

11.12.2017

Høgskolelektor Torstein Dahle ved Høgskolen på Vestlandet er kåret til Årets kommunaløkonom 2017. Vi gratulerer!

Budsjettundersøkelsen 2018 (KS)

05.12.2017

Hva tror rådmennene i kommuner og fylkeskommuner at de vil bruke mest penger på neste år?

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

05.12.2017

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.

Les mer »

Rogaland vertskap for Etikkutvalgets novembermøte (KS)

04.12.2017

Kommunesektorens etikkutvalg diskuterte eierskap og representasjon i kommunale selskaper, habilitet, antikorrupsjon og varsling.

Til toppen av siden

Topp