www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Adgangen til å legge vekt på forhold ved leverandøren som tildelingskriterium – hvor er vi nå? (Anbud365)

26.04.2017

KOFA har gradvis foretatt en oppmykning av sin praksis om å evaluere forhold ved leverandøren som tildelingskriterium.

Moderat økning i foreldrebetalingen (SSB)

25.04.2017

I januar 2017 betalte en gjennomsnittlig norsk husholdning drøyt 2.370 kr månedlig for en barnehageplass.

Kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune på felles studietur (VAF)

24.04.2017

Turen gikk til Oslo med besøk hos TI Norge, Riksrevisjonen, Stortinget og kontrollutvalget i Oslo kommune.

Foreslår forenklinger i aksjeloven (NFD)

21.04.2017

Regjeringen legger frem en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven, herunder om fravalg av revisjon og særattestasjoner.

Ny digitaliseringsstrategi (KS)

21.04.2017

Visjonen for strategien: Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

Skatteinfo nr. 3/2017 (Skatteetaten)

21.04.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Liten økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

20.04.2017

Hittil i år er det betalt inn 236 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en økning på 2,1 prosent sammenliknet med første kvartal i 2016.

Revidert veileder for anskaffelse av helse- og sosialtjenester (Difi)

19.04.2017

Den reviderte veilederen er nå i samsvar med det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017.

NKRFs fagkonferanse 2017

07.04.2017

Det er åpnet for påmelding til fagkonferansen i Haugesund 12. - 13. juni. Påmeldingsfrist: 25. april. Vel møtt!

Revidert veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen (KMD)

07.04.2017

KMD har oppdatert og slått sammen to tidligere veiledere; formelle rammer og erfaringer med sammenslåing.

Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen (KMD)

06.04.2017

Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017. Revisor må bekrefte korrekt bruk.

Vil du bli vår nye rådgiver?

06.04.2017

NKRF søker en rådgiver/seniorrådgiver som har forvaltningsrevisjon som arbeidsområde.

Klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt (SOM)

06.04.2017

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt klageadgang og klageordningen i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt.

Kommuneregnskapene 2016 - hva kan vi lese ut av tallene? (KS)

06.04.2017

De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat på 4,1 prosent av inntektene.

NKRF og BKR på Kommunalpolitisk toppmøte 2017

05.04.2017

NKRF og Buskerud Kommunerevisjon IKS med felles stand på årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren.

Les mer »

Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport (KMD)

05.04.2017

Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer knyttet til overføring av oppgaver til kommunene i forbindelse med kommunereformen.

Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå (KMD)

05.04.2017

Proposisjon om regionreform og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling.

Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen (KMD)

05.04.2017

Proposisjonen inneholder forslag til sammenslåing av kommuner, deling av kommuner og justering av fylkesgrenser.

Rapport om organisering av Skatteetaten (FIN)

05.04.2017

Rapport fra Skattedirektoratet som skisserer forslag til fremtidig overordnet organisering av etaten basert på landsdekkende oppgaveløsning.

Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016 (Finanstilsynet)

04.04.2017

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn der 65 revisjonsselskap har besvart spørsmål om interne retningslinjer og rutinene for bruk av stikkprøver.

NKRFs høringsuttalelse til Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning

03.04.2017

NKRF mener rapporteringsplikten for kommunerevisor bør utvides til også å omfatte forvaltningsrevisjon og ev. andre undersøkelser/granskninger.

Til toppen av siden

Topp