www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyhetsbrev nr. 2/2017 (KOFA)

30.06.2017

Siste nyheter fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser,

Artikkelprisen 2016

30.06.2017

Anders Svarholt er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2016.

Les mer »

Veiledning om kjøp av skytjenester (Difi)

30.06.2017

Difis veiledning om kjøp av skytjenester er nå oppdatert med nytt og utvidet innhold.

KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt Norge IKS slår kreftene sammen (KS Bedrift)

29.06.2017

Sammenslåingen har effekt fra 1.januar 2018, og det er vedtatt at de slår seg sammen som et samvirkefortak (SA). Gratulerer!

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

29.06.2017

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet - NOU 2017: 15 Revisorloven.

Les mer »

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3042) er oppdatert ...

28.06.2017

... med rapporter (41) fra Bærum, Romerike, Agder, Sogn og Fjordane, Romsdal og Salten.

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

28.06.2017

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.

Les mer »

Færre byggesøknader behandlet (SSB)

28.06.2017

Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader, dvs. en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 28 kalenderdager i 2016.

Mer til kultur (SSB)

28.06.2017

Kommunene brukte i snitt 3,9 prosent av samlet netto driftsutgift til kulturformål i 2016, dvs. en økning på over 100 kr pr. innbygger fra 2015.

Konsekvenser av å endre kommunenummer (KS)

28.06.2017

Når fylkeskommuner slår seg sammen, får kommunene tildelt nytt kommunenummer. KS har fått utredet konsekvensene.

Stortingsvedtak utløser en rekke økonomiske virkemidler (KMD)

27.06.2017

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Kommunene får dekket engangskostnader og reformstøtte.

Endringer i notat om justering av mva og mvakompensasjon (GKRS)

26.06.2017

Endringene gjelder den regnskapsmessige løsningen for avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til overdrager, dvs. utbygger, i forbindelse med utbyggingssaker.

Varsling, ytringsfrihet og -kultur i offentlig sektor (Fritt Ord)

23.06.2017

Opptak og presentasjoner fra frokostmøte 22. juni om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor.

Etikk for Walter (Difi)

23.06.2017

Gratis e-læringskurs i forvaltningsetikk, og som hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden.

Kommunesektoren jobber for å hindre korrupsjon (KS)

23.06.2017

Blant annet utvikles det nå et eget verktøy som kommunene kan bruke for å styrke etikkarbeidet.

Introkurs - kommuneregnskap

23.06.2017

NKRF avholder sitt årlige introduksjonskurs i kommuneregnskap 13. - 14. september 2017 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 15. august.

Gjeldsveksten i kommunene fortsatt høyere enn inntektsveksten (KS)

22.06.2017

Kommunenes regnskapstall (konsern) i Kostra viser at kommunene samlet i 2016 hadde en korrigert netto lånegjeld på 74,6 prosent av brutto driftsinntekter.

Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven (FIN)

21.06.2017

Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid.

Innbyggerundersøkelsen 2017 (Difi)

21.06.2017

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge.

Endring i varslingsreglene (KS)

21.06.2017

Varslingsreglene er nå inntatt i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017.

Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier (SKL)

21.06.2017

Ett antal korta intervjuer om det förebyggande arbete som sker inom olika organisationer för att motverka fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn.

Skatteinfo nr. 5/2017 (Skatteetaten)

21.06.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent (SSB)

20.06.2017

I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kr for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

Pensjonsveileder 2017 (Pensjonskontoret)

16.06.2017

Pensjonsveileder 2017 er oppdatert med hensyn til struktur og regelverk og kommer nå kun i elektronisk utgave.

Skatteinnbetalingene på nivå med 2015 (SSB)

16.06.2017

Hittil i år er det betalt inn 411 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en økning på 3,5 prosent sammenliknet med de fem første månedene i 2016.

Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene (KMD)

15.06.2017

Utvalget skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Nøkkeltall for KOSTRA (SSB)

15.06.2017

Rekordhøy svarprosent. Svarprosent 15. juni var på hele 99 mot nærmere 98 prosent i fjor, som også var rekordhøyt.

NKRFs årsmøte 2017 – ny strategi

14.06.2017

Styreleder Per Olav Nilsen ble gjenvalgt på NKRFs årsmøte 11. juni på Scandic Maritim i Haugesund.

Les mer »

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2017

14.06.2017

NKRFs årlige samling for kontrollutvalgssekretærer arrangeres på Gardermoen 13. - 14. september. Påmeldingsfrist: 10. august.

SIRK nr. 1/2017 (IIA Norge)

14.06.2017

Tidsskriftet SIRK (Styring - Internrevisjon - Risiko - Kontroll) er ute med nytt nummer.

Presentasjoner m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2017

14.06.2017

NKRFs årlige fagkonferansen ble arrangert 12. - 13. juni i Haugesund med snaut 100 deltakere fra hele landet.

Merverdihåndboken 2017 (Skatteetaten)

09.06.2017

Dette er den 13. utgaven av boken som gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Skolebidragsindikatorer i videregående skole (KS)

09.06.2017

Skolebidragsindikatorer i videregående skole (NIFU-rapport 2017:7) gir skoleeier og videregående skoler kvalitativt ny informasjon om skolenes bidrag til elevenes læring.

Dokumentasjon fra FKTs fagkonferanse 2017 (FKT)

09.06.2017

FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse i Tromsø 7. - 8. juni 2017.

Hvordan oppnå høy etisk standard? (KS)

09.06.2017

KS skal gjennomføre et FoU-prosjekt som handler om etisk standard i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper, og som skal ferdigstilles januar 2018.

Møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai (KS)

04.06.2017

Ytringsfrihet, varsling, etikk i kommunal planlegging, samt diskusjon om organisering av kommunerevisjonen og hensynet til dets uavhengighet var blant temaene. .

Ny leder i Agderforeningen

01.06.2017

Stine Norrøne Beck er valgt til ny leder i AKRF.

Les mer »

Ny versjon av Prosjektveiviseren (Difi)

01.06.2017

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Til toppen av siden

Topp