www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

«Etikk er god butikk» – dilemmasamling er lansert (TI Norge)

31.03.2017

Samlingen inneholder reelle og erfaringsbaserte dilemmaer. De beskriver situasjoner som virksomheter og ansatte kan bli stilt overfor.

Nyhetsbrev nr. 1/2017 (KOFA)

31.03.2017

Les mer om bl.a. at KOFA nå skal inn i et nyopprettet organ sammen med 5 andre nemnder.

Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter (SSB)

30.03.2017

Kommunenes investeringsutgifter er doblet fra 30 milliarder i 2003 til 63 milliarder i 2016. Størstedelen av investeringene finansieres av lån.

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2016 (TI Norge)

30.03.2017

Transparency International Norge sin oversikt over norske korrupsjonsdommer er oppdatert.

Ny interaktiv løsning sammenlikner kommunale helsetjenester (Helsedirektoratet)

28.03.2017

SAMDATA viser forskjeller mellom kommunene i ressursbruk og mottakere av helse- og omsorgstjenester. Det er mulig å sammenligne egen kommune med landsgjennomsnittet og andre kommuner.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3000) er oppdatert ...

27.03.2017

... med rapporter (38) fra Søre Sunnmøre og inneholder nå 3000 rapporter fra hele landet.

Rundskriv H-10/15 om inndelingslova er oppdatert (KMD)

24.03.2017

De delene som er endret er i hovedsak de som omhandler reglene som kom i 2016, jf. endringslov 17. juni 2016 nr. 60.

Presentasjoner fra NKRFs Arena for forvaltningsrevisjon 2017

23.03.2017

NKRFs årlige Arena for forvaltningsrevisjon ble arrangert 15. - 16. mars i Lillestrøm.

Presentasjoner fra FKTs Sekretariatskonferanse 2017 (FKT)

23.03.2017

Den årlige Sekretariatskonferansen ble arrangert 21. - 22. mars i Lillestrøm.

Kan priser unntas offentligheten ved offentlige anskaffelser? (KS Bedrift)

22.03.2017

Hovedregelen er at tilbudets totalpris ikke er taushetsbelagt.

Eierskap, interkommunalt samarbeid og anskaffelser ved sammenslåing (KS)

22.03.2017

Seminar om hvilket lovverk som gjelder og hva er viktige milepæler og frister, folkevalgt lederskap ved organisering av kommunens virksomhet og hvordan utøve aktivt eierskap.

Barnehagedekningen fortsetter å øke (SSB)

21.03.2017

I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage.

Resultater fra bedrekommune.no 2013-2016 (KS)

21.03.2017

Trenden med høy skår på bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser ser ut til å holde seg på omtrent samme nivå som tidligere år.

Nullpunktsmåling - Rapport om kommunesektoren (KMD)

17.03.2017

Ny rapport viser status i kommune-Norge - en nullpunktsmåling for kommunereformen.

Stabile skatteinnbetalinger (SSB)

17.03.2017

Hittil i år er det betalt inn 127 mrd. i skatt i Norge, dvs. en økning på 208 mill. kr sammenliknet med de to første månedene i 2016.

Økt skatteinngang gir bedring i driftsresultatene i kommune-Norge (SSB)

15.03.2017

14 milliarder i økte skatteinntekter bidrar til positive driftsresultater, og gir netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet sett i 2016.

Bedring i netto driftsresultat (SSB)

15.03.2017

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene ble på 5 prosent i 2016, en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015.

KOSTRA 2016 - foreløpige tall (SSB)

15.03.2017

Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

11 fylkesmannsembeter fra 2019 (KMD)

10.03.2017

Kongen i statsråd har vedtatt ny struktur for fylkesmannsembetene.

Styrker det kommunale selvstyret (KMD)

10.03.2017

Et nytt lovforslag skal gi kommuner sterkere rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom stat og kommuner om avgjørelser som angår kommunene.

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren (KS)

09.03.2017

Ny Fafo-rapport, som skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for en ny varslingsveileder fra KS.

Skatteinfo nr. 2/2017 (Skatteetaten)

09.03.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nettverk for egenkontroll og tilsyn 2017-2018 (KS)

09.03.2017

KS inviterer, gjennom Effektiviseringsnettverkene, til nettverk for egenkontroll og tilsyn.

Veileder for Risikostyringsfunksjonen (IIA Norge)

08.03.2017

Den nye veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer.

Oppdatert veileder for beregning av tilskudd til private barnehager (KS)

08.03.2017

Veilederen for beregning av tilskudd til private barnehager er oppdatert i tråd med de siste forskriftsendringene.

Godt årsresultat for kommunen (KS)

06.03.2017

KS’ regnskapsundersøkelse viser at kommuner og fylkeskommuner har et klart bedre driftsresultat i 2016 enn tidligere.

Nonsjalanse som korrupsjonsrisiko

01.03.2017

Et sentralt element i et tillitsbyggende arbeid fra kommunenes side blir dermed at de tar idealene om god forvaltningsskikk alvorlig og etterlever dem, skriver Tor Dølvik i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: I forkant av utfordringene – på utkikk etter løsningene

01.03.2017

Vi skal gjøre vår del for å styrke den folkevalgte kontrollen i det nye kommune-Norge, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin lederartikkel i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2017

01.03.2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2017.

Til toppen av siden

Topp