www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kvalitet i IPLOS-registeret 2016 (SSB)

29.09.2017

En gjennomgang av kvaliteten på data over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som kommunene har levert til IPLOS-registeret.

Endringer i kommunale regnskapsstandarder (GKRS)

29.09.2017

Kravene til redegjørelse for likestilling og diskriminering i kommunens årsberetning oppheves fra 1. januar 2018 som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov.

Skatteinfo nr. 6/2017 (Skatteetaten)

27.09.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017 (KS)

26.09.2017

Her presenteres blant annet funn om hvordan digitalisering oppleves i et arbeidsgiverperspektiv, og hvordan nye arbeidsmåter påvirker kompetansebehovet i sektoren.

Notat om kommunesammenslåinger og andre grenseendringer (GKRS)

25.09.2017

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har fastsatt notat om regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger og andre grenseendringer.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) 2017 er offentliggjort (NSR)

22.09.2017

Undersøkelsen bygger på en spørreundersøkelse blant 2500 virksomheter i privat og offentlig sektor.

Rundskriv om kommunale vigsler (BLD)

22.09.2017

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Fagtreff for regnskapsrevisorer 2017

15.09.2017

Det årlige fagtreffet for regnskapsrevisorer arrangeres 15. - 16. november 2017 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 27. september.

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier (FIN)

14.09.2017

Ordningen er utvidet til å omfatte borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud.

Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling (KS)

14.09.2017

KS har lansert revidert veileder om ytringsfrihet og varsling.

Planlagt omgjøring av foreløpige regnskapsstandarder til endelige (GKRS)

12.09.2017

KRS nr. 6 Noter og årsberetning planlegges gjort om til endelig i løpet av året. I 2018 planlegges å gjøre en gjennomgang av KRS nr. 8 Leieavtaler og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

KS har inngått avtale med Den katolske kirke (KS)

12.09.2017

Kommunene slipper dermed å gå til domstolene med sine krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt medlemsstøtte.

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år (Helsetilsynet)

09.09.2017

Tilsynet avdekket mangler på flere område innenfor de sosiale tjenestene til unge i en sårbar situasjon.

Nytt digitaliseringsrundskriv (KMD)

08.09.2017

Digitaliseringsrundskrivet sendes også til orientering til alle landets kommuner som vedlegg til digitaliseringsbrevet til kommunal sektor.

A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

08.09.2017

Vi tilbyr vårt årlige kriteriekurs i forvaltningsrevisjon 1. - 2. november 2017 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 28. september.

For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass (HOD)

08.09.2017

1. juli ble kommunene pålagt å føre ventelister for sykehjemsplass for å skape mer forutsigbarhet for eldre og pårørende.

NOU 2017: 15 Revisorloven - høring (FIN)

05.09.2017

Høringsfristen er 4. desember 2017.

Kommuner uten eiendomsskatt – hva er det med dem? (SSB)

05.09.2017

Kommuner uten eiendomsskatt ligger stort sett i det sentrale østlandsområdet og er folkerike kommuner.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3234) er oppdatert ...

04.09.2017

... med rapporter (194) fra Oslo, Romerike, Østfold, Buskerud, Hedmark, Innlandet, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Nordfjord, Midt-Norge, Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

C.2.6 Offentlige anskaffelser

01.09.2017

Vårt årlige kurs i offentlige anskaffelser arrangeres 17. - 18. oktober 2017 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 14. september.

Styrelederen har ordet: NKRF, Arendalsuka og andre uker

01.09.2017

Arendalsuka symboliserer det som er så fint med det norske samfunnet: Ytringsfriheten og samfunnsdebatten, selve demokratiet. Og i en slik sammenheng hører NKRF hjemme, skriver styreleder Per Olav Nilsen.

Kommunerevisoren nr. 5/2017

01.09.2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2017.

Til toppen av siden

Topp