www.nkrf.no » Nyheter » 2018 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forslag til ny personopplysningslov (JBD)

23.03.2018

Forslaget styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

KMD oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid (DIBK)

23.03.2018

Det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier.

KOMØK 18 - programmet er klart

22.03.2018

Programmet for årets kommuneøkonomikonferanse 28. - 29. mai på Gardermoen er klart. Vær tidlig ute med påmeldingene!

Kommunesektoren satser strategisk på innovasjon (KS)

22.03.2018

En ny undersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn viser at innovasjon står høyt på den kommunale dagsorden.

Hvor digital er kommunesektoren? (KS)

21.03.2018

Selv om kommunesektoren er godt i gang med digitaliseringen, har den fortsatt en vei å gå, viser en FOU-rapport.

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

19.03.2018

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Les mer »

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.03.2018

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

16.03.2018

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser (NFD)

15.03.2018

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er publisert.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3372) er oppdatert ...

15.03.2018

... med rapporter (25) fra Romerike, Buskerud, Telemark, Agder og Vest-Finnmark.

Endringer i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (NRS)

15.03.2018

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert som følge av endringene i regnskapsloven.

NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern (ASD)

15.03.2018

En omfattende utredning av ulike problemstillinger knyttet til varsling, samt utvalgets forslag til lovendringer og andre tiltak for å bedre varslervernet.

Nøkkeltall for KOSTRA (SSB)

15.03.2018

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 448,3 milliarder kroner i 2017.

Registering av interkommunalt samarbeid (KS)

13.03.2018

Det kan oppstå behov for endringer i interkommunalt samarbeid når kommuner og fylkeskommuner slår seg sammen.

Skatteinfo nr. 2/2018 (Skatteetaten)

12.03.2018

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nyttig veiledning om EUs personvernforordning - GDPR (KS)

12.03.2018

KS anbefaler kommunene og fylkeskommunene å fortsette arbeidet med utgangspunkt i at forordningen trer i kraft fra 25. mai 2018.

Kamp mot arbeidslivskriminalitet i Drammen (Difi)

08.03.2018

Drammen kommune har inngått samarbeid med kemneren og politiet for å sikre at leverandører på kommunens avtaler er seriøse.

Lavere inntektsvekst i kommunesektoren (KS)

08.03.2018

KS med ny rapport om kommunene og norsk økonomi.

Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland (KMD)

08.03.2018

Både grensene og vedtakene i forskriftene er i tråd med kommunenes egne ønsker og vedtak.

Kommunesammenslåing og offentlige kontrakter (KS)

05.03.2018

KMD har i brev til KS kommet med nyttig veiledning på to kontrakts- og anskaffelsesrettslige spørsmål i forbindelse med kommunesammenslåing.

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (NRS)

02.03.2018

Som følge av vedtatte lovendringer i 2017 er NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endret.

Egenvärdering för inköp och upphandling (SKL)

02.03.2018

SKL har utviklet et såkalt egenevalueringsverktøy, som gir et kjapt overblikk om din organisasjon arbeider strategisk med anskaffelser og innkjøp.

Én av tre endret praksis etter #metoo (KS)

02.03.2018

KS’ undersøkelse om seksuell trakassering i kommunal sektor tyder på at #metoo-kampanjen har fått stor betydning.

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet (KS)

02.03.2018

KS tok opp behovet for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.

Forslag til ny havne- og farvannslov (SD)

02.03.2018

Det foreslås å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Flertallet foreslår å åpne opp for at kommunen på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

#CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

01.03.2018

Vegringen for å snakke åpent om temaet, representerer i seg selv en fare for at misbruk av posisjon og uetisk handlinger kan foregå eller at korrupsjon kan utvikle seg, skriver Tor Dølvik, TI Norge, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

01.03.2018

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2018

01.03.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2018.

Til toppen av siden

Topp