www.nkrf.no » NKRF mener » På vakt for fellesskapets verdier

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

På vakt for fellesskapets verdier

(NKRF mener | 3. februar 2011)

Det er bra at økonomiske misligheter eller svært kreative økonomiske disposisjoner i kommunene blir avslørt og satt søkelys på. Det er å ivareta fellesskapets interesser. Men har vi lært noe av skandalene, slik at vi raskere avslører og samtidig forebygger?

Mange kommuner har nok blitt mer bevisste på verdien av kontroll, tilsyn, varslingsrutiner og revisjon, men mye er fortsatt ugjort. Som bransjeorganisasjon for de som jobber med tilsyn og revisjon av kommunesektoren er vi opptatt av at vi styrker deres mulighet til å gjøre en god jobb.

Kontrollutvalgene og kommunenes revisorer spiller en sentral rolle for å bekjempe misligheter og korrupsjon i kommunesektoren. Men en forutsetning for at de skal kunne gjøre denne jobben er nødvendige ressurser og kompetanse. Derfor må statusen og bevilgningene til kommunenes kontrollutvalg heves. Det må være attraktivt å sitte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget må tiltrekke seg folkevalgte som samlet har bred forståelse og kompetanse om kommunal virksomhet. Vi må sikre at det blir en større kontinuitet blant utvalgenes medlemmer. I Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité sitter noen av landets fremste og mest erfarne politikere. Slik bør det også være på kommunalt nivå.

I dag er det mange kommuner som nærmest sultefôrer kontrollutvalgenes mulighet til å gjøre bruk av revisjonens ekspertise for å gjennomgå kommunens virksomhet. Det er en situasjon som er helt uholdbar og setter lokaldemokratiet i fare. Dersom ingen ser etter at lover og regler blir fulgt, eller at kommunens administrasjon følger opp de vedtak kommunestyret gjør, risikerer man å sette folkestyret til side. Det er ingen tjent med.

Kommunal Rapport og pressen for øvrig har vært med på å sette søkelys på ukultur og økonomiske misligheter i kommune-Norge. Mange av de folkevalgte, har nok ikke alltid sett med like blide øyne på den jobben pressen gjør, men svaret kan ikke være mer hemmelighold og lukkethet. Både kontrollutvalgene og revisjonen må vise åpenhet og respekt for den rollen pressen har. Det er pressens rolle å videreformidle informasjon om hvordan kommunene forvalter fellesskapets ressurser.

Vi må derfor bli mer åpne. I dag praktiserer de fleste kontrollutvalg lukkede møter. Vi mener at denne praksisen må snus. Møtene må være åpne for pressen og offentligheten, så får man heller begrunne det spesielt, de få gangene møter skal lukkes. Det vil tvinge kontrollutvalgene til å ta stilling til om konfidensialitet er påkrevd. Kommunerevisjonen må også i større grad enn i dag være åpen. Revisor kan forklare og sette ting inn i en sammenheng for offentligheten på en måte som bare revisor har kompetanse, uavhengighet og distanse til å gjøre.

På samme måte som at kontrollutvalgene må få hevet sin status, må også den kommunale revisjonen få hevet sin. Vi sammenlignet kontrollutvalgene med Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité. Den kommunale revisjonen er kommunenes ”Riksrevisjon”, en sterk og uavhengig vaktbikkje på vegne av fellesskapet.

Verken kontrollutvalgene eller revisorene kommer til å bli arbeidsledige med det første. En undersøkelse foretatt av NKRF avslørte at det i nesten en av tre kommuner som ble undersøkt, ikke kunne avlegges en ren revisjonsberetning. I overkant av 200 kommuner ble undersøkt. Det er ingen grunn til å tro at tilstanden er noe bedre i den andre halvparten av kommunene. Dette synliggjør behovet for revisjon og tilsyn.

I disse dager samles cirka 500 medlemmer av kontrollutvalg til NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse for å diskutere hva kontrollutvalgenes rolle skal være i framtiden. En viktig debatt blir hvordan man kan åpne seg mer for offentligheten og dermed vise hvilken rolle både kontrollutvalgene og de kommunale revisorene har. Det vil si en rolle som vokter av fellesskapets verdier, og dermed også en viktig forutsetning for vårt lokaldemokrati.

[Denne artikkelen sto på trykk i Kommunal Rapports papirutgave nr. 03/2011 og ble publisert på nettsidene til Kommunal Rapport 3.2.2011.]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp