www.nkrf.no » NKRF mener » Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

(NKRF mener | 6. desember 2012)

Den norske Revisorforening har vært på høring i Stortinget og anmodet om at regnskapsreglene for kommunene endres. Dette er bl.a. begrunnet i at kommunene har en ikke regnskapsført pensjonsforpliktelse på over 20 milliarder. Vi antar det er kommunenes samlede akkumulerte premieavvik det siktes til.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) vil advare mot å bruke regnskapsføring av pensjon i en debatt om hvilke regnskapsprinsipper kommunene skal ha. For det første medfører det ikke riktighet at disse 20 milliardene representerer en forpliktelse som ikke fremgår av kommuneregnskapet. De 20 milliardene i akkumulert premieavvik er pensjonsutgifter kommunene har betalt, men som ikke er belastet driftsregnskapet. Belastningen skjer over 10 eller 15 år. Den samlede netto pensjonsforpliktelse fremkommer av kommuneregnskapet på samme måte som den vil gjøre i regnskap i privat sektor.

For det andre er disse 20 milliardene et resultat av de regnskapsreglene for pensjon som ble innført i kommuneregnskapene fra 2002. Dette er regler som ligner på de reglene privat sektor bruker, og som Revisorforeningen altså ønsker at kommunene skal gå over til. Reglene innebærer unntak fra de grunnleggende regnskapsprinsippene kommuneregnskapet bygger på. Dette har også Foreningen for god kommunal regnskapsskikk slått fast. Ved å bringe størrelser fra et kostnadsbasert regnskapssystem inn i kommunenes finansielt orienterte system, skaper dette et uoversiktlig og komplisert regnskap som er vanskelig å forholde seg til. Flere kommuner har også fått dårlig likviditet fordi aktiviteten er tilpasset tilsynelatende lavere pensjonsutgifter. Pengene er imidlertid allerede brukt til å betale regningen fra pensjonskassen. NKRF gikk sterkt imot disse reglene da de kom, nettopp fordi de ikke var i samsvar med kommuneregnskapets grunnleggende regnskapsprinsipper.

Utfordringen de 20 milliardene utgjør for kommunene er viktig og må tas tak i. Departementet har gjort litt ved å redusere den såkalte amortiseringstiden fra 15 til 10 år, men det er langt fra nok. Det å bruke denne problemstillingen som et argument for å endre regnskapssystem i kommunene er etter NKRFs mening en avsporing av debatten, både om regnskapssystem og om kommunesektorens pensjonsutgifter.

[Dette innlegget sto også på trykk i Kommunal Rapport nr. 39 den 6. desember 2012]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp