www.nkrf.no » NKRF mener » Rapporten fra arbeidsgruppa for styrking av egenkontrollen i kommunesektoren

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Rapporten fra arbeidsgruppa for styrking av egenkontrollen i kommunesektoren

(NKRF mener | 15. desemeber 2009)

- Interessant lesing, sier styreleder i Norges Kommunerevisorforbund, Per Olav Nilsen, i en kommentar til rapporten fra arbeidsgruppa for styrking av egenkontrollen i kommunesektoren.

Per Olav Nilsen er positiv til at det fokuseres på styrking av intern kontrollen. Han ser imidlertid helst at kravet om rådmannens rapportering knyttet til arbeidet med intern kontroll blir forskriftsfestet.

Arbeidsgruppa har, etter Nilsens mening, ikke klart å komme i mål i spørsmålet om revisjonsmandatet. Dagens løsning er uheldig for alle parter, kommunestyret, kontrollutvalget og for revisor. Uklarheter om mandatets innhold er et problem i seg selv og kan føre til at forhold ikke blir underlagt tilstrekkelig revisjon. Det stiller derfor store krav til bestillerleddet. Når det ikke er gjort er det likevel bra at det anbefales å sette i gang forskning på området.

Nilsen er positiv til forslaget om etablering av en sertifiseringsordning for å kunne påta seg ansvaret som oppdragsansvarlig revisor. Han er også positiv til forslaget om etablering av en statlig kvalitetskontrollordning, og understreker at NKRF vil være den naturlige samarbeidspartneren med utgangspunkt i den vel etablerte kvalitetskontrollen som forbundet har i dag.

Anbefaling av utsatt offentlighet for forvaltningsrevisjonsrapporter er også et godt forslag. Det er et følt problem for både revisor, kontrollutvalg, rådmannen og kommunestyret at en rapport skal være offentlig før den kan betraktes som endelig.
Selv om det er mange gode forslag peker Nilsen på at dette tross alt bare er anbefalinger fra ei arbeidsgruppe. Det gjenstår å se hvordan departementet vil følge opp rapporten og hvilke forhold det vil gi prioritet. NKRF vil aktivt følge opp denne prosessen.

Les mer om rapporten her »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp