www.nkrf.no » NKRF mener » Regnskapsprinsipp og offentlig vedlikehold I

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regnskapsprinsipp og offentlig vedlikehold I

(NKRF mener | 15. april 2010) 

Verken avskrivninger eller nedskrivninger gir mer vedlikehold. Manglende vedlikehold i kommunal sektor har andre årsaker enn valg av regnskapsprinsipp.

Den norske Revisorforening (DnR) sendte 18. mars ut en pressemelding med overskriften «offentlige regnskap er misvisende». Påstanden underbygges ikke, men det hevdes at ved å benytte internasjonale regnskapsprinsipper ville politikerne blitt «tvunget til å forholde seg til realiteten løpende».

Med fare for at jeg leser pressemeldingen galt, synes det som at valg av regnskapsprinsipp er årsaken til manglende vedlikehold av offentlige bygg og anlegg. Jeg tør våge påstanden om at det i beste fall er en grov forenkling av problemstillingen.

Før omorganiseringen av sykehusene til statlige helseforetak ble det også fremmet en påstand om at skifte av regnskapsprinsipp skulle redde Helse-Norge (Revisjon og Regnskap 4/2001). Erfaringene har vel vist at det var å undervurdere kompleksiteten i norsk helsevesen.

Noe av den samme diskusjonen har også kommet opp etter at Per Olaf Lundteigen har foreslått å endre regnskapsprinsippene i staten for å få mer penger til investeringer. Fra regjeringshold mangler det ikke på reaksjoner på Lundteigens forslag, der det pekes på det innlysende at endring av regnskapsprinsipp ikke gir mer penger å fordele.

Målebehovet i offentlig sektor er omfattende og langt videre enn for en bedrift, noe som for kommunal sektor gjenspeiler seg både i prinsippene for årsregnskapet og i Kostra-systemet. Jf. også uttalelse fra administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, om at det er vanskeligere å lede en kommune enn å lede Telenor (KS 27.01.10). Behovet for styringsinformasjon i offentlig sektor er stort og kan ikke løses ved valg av regnskapsprinsipper alene.

I pressemeldingen nevnes pensjonsforpliktelser og manglende vedlikehold av offentlige bygg og anlegg som eksempler på misvisende informasjon i regnskapet. Det kan synes som om DnR ikke har merket seg at anleggsmidler i hht god kommunal regnskapsskikk, skal nedskrives når virkelig verdi er vesentlig lavere enn balanseført verdi (KRS 9) for eksempel på grunn av vedlikeholdsetterslep. Når det gjelder pensjonsforpliktelsene så framkommer de av kommunenes balanse.

Verken avskrivninger eller nedskrivninger gir mer vedlikehold. Manglende vedlikehold i kommunal sektor har andre årsaker enn valg av regnskapsprinsipp. Dagens Næringsliv har på lederplass 25. mars én forklaring der de konkluderer med at det «ikke er regnskapsføringen som er problemet, men politikernes manglende evne til å prioritere». Et alternativ er at politikerne kort og godt har valgt å prioritere annerledes.

At regnskapsføringen i offentlig sektor bygger på andre prinsipp enn i privat sektor, er ikke ensbetydende med at de er misvisende – det måles bare noe annet. I pressemeldingen hevdes det også at offentlig sektor ved å endre regnskapsprinsipp, vil bli tvunget til å forholde seg til «realiteten». Et slikt utsagn må bygge på en underliggende forutsetning om at den som kommer med utsagnet mener å ha enerett til å definere hva som er realiteten – det kan nok tenkes at flere vil ha en mening både om hva som er «realiteten» og hvordan den best kan måles.

Spørsmålet om hvor relevant informasjonen i kommunenes regnskap og Kostra-system er i ulike sammenheng, er interessant og diskuteres til stadighet i mange fagmiljø. Den aktuelle pressemeldingen fra DnR kan ikke betraktes som et tungt innslag i en slik diskusjon.

[Dette debattinnlegget sto på trykk i Kommunal Rapports papirutgave nr. 11/2010 og ble publisert på nettsidene til Kommunal Rapport 15.4.2010.]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

Les mer »

Ny standard for eiendomsskattetaksering (KS)

KS har laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

Les mer »

Ny rapport om ressurskrevende tjenester (KS)

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp