www.nkrf.no » NKRF mener » Styrk egenkontrollen

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrk egenkontrollen!

(NKRF mener | 23. september 2011)

NKRF støtter i all hovedsak KRDs forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.). Vi er imidlertid mindre fornøyd med at departementet ikke har fulgt opp flere viktige anbefalinger nevnt nedenfor fra rapporten "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane".

Uavklart revisjonsinnhold
NKRF har ved flere anledninger pekt på behovet for å få en avklaring av revisors oppgaver knyttet til revisjon av intern kontroll. NKRF beklager at departementet ikke tar tak i de utfordringene som ligger i et uavklart revisjonsinnhold.

Statlig kvalitetskontroll av revisor i kommunal sektor
For NKRF er det et tankekors at det skal være en statlig tilsynsordning med revisjon i privat sektor, mens det ikke finnes en tilsvarende ordning for kommunal sektor. Etableringen av et statlig tilsynsorgan vil være med å sikre en god kvalitet på revisjon av kommunal sektor. NKRF vil derfor oppfordre departementet til å sette i gang arbeidet med å etablere en statlig kvalitetskontroll av revisorer i kommunal sektor.

Etablering av en sertifiseringsordning
Ved å etablere en sertifisering av oppdragsansvarlige revisorer i kommunal sektor vil en sikre at revisor har kvalifikasjoner som er tilpasset oppdraget. NKRF oppfordrer departementet til å starte arbeidet med å få etablert en sertifiseringsordning.

Utsatt offentlighet
Utsatt offentlighet for revisors rapporter til de er mottatt av kontrollutvalget vil bl.a. sikre rettssikkerheten til den reviderte. I en undersøkelse rettet mot landets ordførere og rådmenn, gjennomført av NorgesBarometeret etter oppdrag fra NKRF, svarer 68 % at de støtter prinsippet om utsatt offentlighet. NKRF vil anbefale at departementet tar vurderingen av dette spørsmålet med i endringsforslaget.

Kildevern
Retten til å bevare taushet om sine kilder skal sikre at revisors kilder skal føle seg trygge for at deres anonymitet blir ivaretatt, noe som igjen vil påvirke sannsynligheten for at revisor får tilgang til informasjon. NKRF vil anbefale departementet å ta dette punktet med i endringsforslaget.

Revisors taushetsplikt
Revisors taushetsplikt slik den er etter ordlyden i kommuneloven § 78 nr. 7, og slik den er tolket i brev fra departementet datert 9. april 2010, er meget streng. NKRF fremmet 22. desember 2010 et forslag til ny bestemmelse i kommuneloven, § 78 a, der intensjonen er å bringe taushetsplikten til revisor på samme nivå som taushetsplikten for Riksrevisor. NKRF savner at dette forholdet tas opp i forbindelse med forslaget til lovendringer.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRDs forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.).

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp