www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev. » Vedtekter og reglementer

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vedtekter og reglement for Norges Kommunerevisorforbund

NKRFs vedtekter

Normalvedtekter for lokalforeningene

Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer

Regler for obligatorisk etter- og videreutdanningsordning for medlemmer av NKRF

Revisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen

Regnskapskomiteen

Kvalitetskontrollkomiteen - reglement

Kvalitetskontrollen - retningslinjer

Kontrollutvalgskomiteen

Selskapskontrollkomiteen

Disiplinærkomiteen

Hederstegnkomiteen
 

 

NKRFs vedtekter

§ 1 FORBUNDETS VIRKEOMRÅDE

Norges Kommunerevisorforbund er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle (ansatte og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

§ 2 FORMÅL

Norges Kommunerevisorforbund har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standarden
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene.

NKRF skal som serviceorgan:

 • gi råd og veiledning
 • gi informasjon
 • tilby kurs og etterutdanning.
§ 3 MEDLEMSKAP

Rett til personlig medlemskap har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal virksomhet.

Rett til bedriftsmedlemskap har alle virksomheter som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal virksomhet.

Bedriftsmedlemskap er pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem og gir rettigheter og plikter i forhold til servicefunksjonen. Bedriftsmedlemskap krever minst ett personlig medlem.

Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.

§ 4 LOKALFORENINGENE

En lokalforening med tilknytning til NKRF kan omfatte ett eller flere fylker eller deler av fylker. Den enkelte lokalforening bestemmer selv hvordan den skal organiseres. Lokalforeningens vedtekter kan ikke være i strid med forbundets vedtekter og de fastsatte normalvedtekter for lokalforeninger. Vedtektene skal godkjennes av NKRFs styre.

Foreningene skal uttale seg om de spørsmål som styret ønsker opplysninger om, og er forbundets stedlige instans.

Lokalforeningene kan på eget initiativ ta opp saker som ønskes behandlet av styret eller forbundets faste komiteer.

§ 5 FORBUNDETS BESTEMMENDE ORGANER

 1. Årsmøtet
 2. Styret
§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted og til tid som fastsettes av styret.

Vanligvis skal møtet holdes innen utgangen av juni måned. Tiden for møtet skal fastsettes senest 8 uker før det holdes. Innkalling med utkast til foreløpig saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst 4 ukers varsel.

Sakspapirene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet, må være sendt inn til styret senest 6 uker før årsmøtet blir holdt.

Styret kan avgjøre om også forslag som kommer inn senere skal behandles.

Årsmøtet skal vedta den endelige sakslisten for møtet.

Årsmøtet velger først:

   A. møtedirigent og varadirigent
   B. møtesekretær
   C. fullmaktskomite
   D. 2 medlemmer til å gjennomgå og underskrive møteprotokollen sammen med dirigenten og
       møtesekretæren.

Ellers skal sakslisten omfatte:

 1. Beretning fra styret - herunder også beretninger fra de enkelte komiteer
 2. Regnskap med revisjonsberetning, herunder særskilt regnskap for kvalitetskontrollkomiteen
 3. Andre saker som styret legger frem eller innsendte forslag i samsvar med 51. ledd
 4. Budsjett for neste år samt fastsetting av kontingenter for neste år, jf. § 9, og godtgjøring til NKRFs tillitsvalgte, jf. § 10
 5. Budsjett for kvalitetskontrollkomiteen
 6. Valg av leder og nestleder i styret
 7. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 10
 8. Valg av 2 revisorer, jf. § 15
 9. Valg av komiteer i samsvar med § 13
 10. Andre valg som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet - bortsett fra valg - er møtedirigentens stemme avgjørende.

Ved valg av tillitsverv kreves flertall av de stemmer som er avgitt. Dersom ingen får flertall ved første avstemming, holdes ny avstemming. Den som har fått flest stemmer ved denne avstemming, anses valgt. Det kan før ny avstemming gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første avstemming har fått høyeste stemmetall. Dersom valget fremdeles ikke er avgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

1) Trykkfeil endret fra 3. til 5. ledd 10. mai 2011.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2 av styrets medlemmer eller når minst 10% av de personlige medlemmene eller 10 bedriftsmedlemmer krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Møtet kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen. Saksliste må sendes sammen med innkallingen.

§ 8 REPRESENTASJON

På årsmøtet skal fullmaktskomiteen gjøre kjent hvor mange stemmeberettigede av personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som er til stede.

Kontingent skal være innbetalt til NKRF senest 30 dager før årsmøtet for å kunne avgi stemme på årsmøtet.

Et personlig medlem har en stemme, og kan i tillegg ha inntil 5 personlige fullmakter. Styret kan fastsette frist for innmelding av personlige fullmakter i forkant av årsmøtet.

Et bedriftsmedlem har fra 1 til 3 stemmer, og inndeles i 3 kategorier etter kontingentens størrelse, fordelt slik:

   Kategori A: inntil 20 000    -> 1 stemme
   Kategori B: 20 001-50 000  -> 2 stemmer
   Kategori C: 50 001-90 000  -> 3 stemmer

Bedriftsmedlemskap gir ikke rett til å representere andre bedriftsmedlemmer etter fullmakt.

Bedriftsmedlemmer kan la seg representere med annen ansatt enn daglig leder/oppdragsansvarlig revisor.

§ 9 FORBUNDSKONTINGENT
 • Årsmøtet fastsetter kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer.
 • Kontingent innbetales etter de frister som fastsettes av styret.
 • Æresmedlemmer og pensjonister fritas for kontingent.
 • Utmelding må skje skriftlig innen 01.01. eller 01.07, ellers må kontingent betales også for det halvår som følger etter utmeldingen.
 • Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent for tidligere år, betraktes som strøket.
§ 10 STYRET

Forbundet ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav 2 hhv. 3 annet hvert år, velges for 2 år.

Valgene foretas av årsmøtet. Lederen og nestlederen velges først ved særskilt valg. Deretter velges 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer møter. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Det skal føres protokoll fra møtene.

Går noen av de valgte styremedlemmene ut av forbundet, tiltrer varamedlemmene for resten av perioden.

Årsmøtet bestemmer gjennom budsjettbehandlingen om forbundets tillitsvalgte skal ha godtgjøring for sitt arbeid. For møter og reiser dekkes skyss- og kostgodtgjøring etter KS' satser.

§ 11 STYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Ut over det som går fram av foranstående, skal styret:

 1. Behandle og innstille beretning og regnskap for foregående periode.
 2. Behandle og godkjenne forslag og utredninger fra komiteer oppnevnt av årsmøtet.
 3. Fastsette standarder m.v. knyttet til god kommunal revisjonsskikk og god kommunal revisorskikk.
 4. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7.
 5. Avgi uttalelser på forbundets vegne.
 6. Oppnevne personer til å representere forbundet.
 7. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt.
 8. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret.
 9. Avgjøre tvister om tolkning av forbundets og lokalforeningenes vedtekter
 10. Være ankeinstans for saker avgjort av disiplinærkomiteen
 11. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i vedtektene.
 12. Styret ansetter daglig leder og øvrige medarbeidere og fastsetter deres lønn og arbeidsvilkår for øvrig. Ansettelse av medarbeidere og fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for disse, kan delegeres til daglig leder.
§ 12 DAGLIG LEDER

Daglig leder har møteplikt og talerett på styremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Daglig leder har det administrative ansvar for forbundets løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen.

§ 13 OPPNEVNING AV KOMITEER OG REVISORER

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet disse komiteer:

   A. Disiplinærkomite
   B. Kvalitetskontrollkomite
   C. Hederstegnkomite
   D. Revisjonskomite
   E. Regnskapskomite
   F. Forvaltningsrevisjonskomite
   G. Kontrollutvalgskomite
   H. Selskapskontrollkomite

Komiteene består av 3 medlemmer som velges for 2 år, hvorav 2 hhv. 1 annet hvert år.

Valgkomiteen innstiller også på valg av to revisorer for 2 år, hvorav 1 velges annet hvert år. En vararevisor velges for ett år.

Etter forslag fra styret velger årsmøtet valgkomite bestående av tre medlemmer for ett år.

Årsmøtet utpeker lederne. Det velges ett varamedlem med unntak for kvalitetskontrollkomiteen, der det velges 2 varamedlemmer – 1 blant regnskapsrevisorene og 1 blant forvaltningsrevisorene. Styret kan fastsette reglement for komiteene.

§ 14 FORBUNDETS HEDERSTEGN

Personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer, kan tildeles forbundets hederstegn i gull eller sølv med diplom. Gullmerket tildeles kun medlemmer av forbundet, mens sølvmerket kan tildeles også ikke-medlemmer.

Hederstegnkomiteen legger fram forslag om tildeling av forbundets hederstegn for styret til avgjørelse. Utdeling bør skje i forbindelse med et årsmøte.

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 15 REGNSKAP OG REVISJON

Forbundets regnskap føres etter regnskapsloven.

Regnskapet skal undertegnes av styret.

Revisor avgir revisjonsberetning til årsmøtet.

§ 16 SUSPENSJON

Styret kan suspendere tillitsvalgte fra sine tillitsverv. Disiplinærkomiteens uttalelse skal innhentes før styret fatter sitt vedtak. Suspensjonsvedtak forelegges årsmøtet til orientering. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse for styret.

§ 17 EKSKLUSJON

Gjør et medlem seg skyldig i handling eller atferd innenfor eller utenfor organisasjonen til skade for organisasjonens interesser eller anseelse, har styret rett til å ekskludere vedkommende. Disiplinærkomiteens uttalelse skal innhentes før styret fatter sitt vedtak. Et ekskludert medlem kan anke saken inn for årsmøtet uten at anken har oppsettende virkning. Vedkommende skal gis anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig redegjørelse overfor årsmøtet.

§ 18 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer i disse vedtekter må sendes inn til styret i samsvar med § 6. Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall av årsmøtets samlede stemmetall for å bli vedtatt.

§ 19 OPPLØSNING

Oppløsning av Norges Kommunerevisorforbund kan bare gjennomføres på ordinært årsmøte, og vedtaket krever minst 2/3 av årsmøtets samlede stemmetall. Det samlede stemmetall må utgjøre minst 30% av medlemsmassen (totalt antall stemmer).

Besluttes forbundet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forbundets midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.

§ 20 IKRAFTTREDEN

Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtets vedtak. Vedtektene ble sist endret ved årsmøtets vedtak 11. juni 2017.

 

 

REGLEMENT FOR REVISJONSKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 1. november 2005)

1. FORMÅL

NKRFs revisjonskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen regnskapsrevisjonsfaget blant medlemmene, herunder å:
• bidra til utviklingen av god kommunal revisjonskikk
• skape interesse og engasjement om regnskapsrevisjonsfaglige temaer
• avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
• uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.


2. MÅLSETTING

Revisjonskomiteen har som målsetting å heve den regnskapsrevisjonsfaglige kompetansen hos medlemmene og spre informasjon om regnskapsrevisjonsfaglige temaer.


3. KONSTITUERING

Revisjonskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv sekretær.


4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.


5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.


6. INFORMASJON

Revisjonskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet .

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.


7. BUDSJETT/REGNSKAP

Komiteen utarbeider et budsjettforslag, som oversendes styret, før kommende årsmøteperiode. Budsjettet utarbeides i henhold til de frister som styret setter.

Revisjonskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.


8. BERETNING

Revisjonskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.
 

 

REGLEMENT FOR FORVALTNINGSREVISJONSKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 1. november 2005)


1. FORMÅL

NKRFs forvaltningsrevisjonskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen forvaltningsrevisjonsfaget blant medlemmene, herunder å:
• bidra til utviklingen av forvaltningsrevisjon, herunder god kommunal revisjonskikk
• heve den forvaltningsrevisjonsfaglige kompetansen hos medlemmene
• skape interesse og engasjement om forvaltningsrevisjonsfaglige temaer
• avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
• uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.


2. MÅLSETTING

Forvaltningsrevisjonskomiteen har som målsetting å heve den forvaltningsrevisjonsfaglige kompetansen hos medlemmene og spre informasjon om forvaltningsrevisjonsfaglige temaer.


3. KONSTITUERING

Forvaltningsrevisjonskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv sekretær.


4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.


5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

Komiteen rapporterer til styret ved at kontaktperson får tilsendt kopi av innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

 

6. INFORMASJON

Forvaltningsrevisjonskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med de andre komiteene og administrasjonen.


7. BUDSJETT/REGNSKAP

Komiteen utarbeider et budsjettforslag, som oversendes styret, før kommende årsmøteperiode. Budsjettet utarbeides i henhold til de frister som styret setter.

Forvaltningsevisjonskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.


8. BERETNING

Forvaltningsrevisjonskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.

 

 

REGLEMENT FOR REGNSKAPSKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 1. november 2005)

1. FORMÅL

NKRFs regnskapskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden på regnskapsområdet for de regnskaper kommunen/fylkeskommunen behandler, herunder å:
• bidra til utviklingen av god kommunal regnskapsskikk
• skape interesse og engasjement om regnskapsfaglige temaer
• avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
• avgi uttalelser i regnskapsspørsmål

2. MÅLSETTING

Regnskapskomiteen har som målsetting å heve den regnskapsfaglige kompetansen hos medlemmene og spre informasjon om regnskapsfaglige temaer.

3. KONSTITUERING

Regnskapskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem.
Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv nestleder og sekretær.

4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.

5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

6. INFORMASJON

Regnskapskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.

7. BUDSJETT/REGNSKAP

Komiteen utarbeider et budsjettforslag, som oversendes styret for kommende årsmøteperiode. Budsjettet utarbeides i henhold til de fristene som styret setter.

Regnskapskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.


8. BERETNING

Regnskapskomiteen skal lage en beretning for årsmøteperioden. Denne sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.


REGLEMENT FOR KVALITETSKONTROLLEN
(Fastsatt av NKRFs styre 14. oktober 2009.
Sist endret av styret 14. september 2018)

1. FORMÅL

§ 1-1

Dette reglementet gjelder kvalitetskontrollkomitéen og kvalitetskontrollordningen i Norges Kommunerevisorforbund.

§ 1-2

Formålet med forbundets obligatoriske kvalitetskontroll er å
a) sikre at alle bedriftsmedlemmene, som arbeider med revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i kommuner, fylkeskommuner og selskaper i overensstemmelse med lover, forskrifter og god kommunal revisjonsskikk.
b) gi de kontrollerte faglig rettledning i forbindelse med kontrollen
c) gi erfaringer som kan danne grunnlag for justering av eksisterende standarder og veiledninger
d) avdekke eventuelle behov for etterutdanning.
 

2. KVALITETSKONTROLLKOMITÉENS ANSVAR OG OPPGAVER

§ 2-1

Kvalitetskontrollkomitéen består av 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges av årsmøtet i henhold til § 13 i Norges Kommunerevisorforbunds vedtekter. Årsmøtet velger leder og komitéen utpeker selv nestleder og sekretær. Kvalitetskontrollkomitéens medlemmer og varamedlemmer må oppfylle kravene til utdanning og praksis for oppdragsansvarlige iht. § 4-2, enten etter 1., eller 2. ledd.

§ 2-2

Kvalitetskontrollkomitéen har ansvaret for gjennomføringen av forbundets kvalitetskontroll.

§ 2-3

Kvalitetskontrollkomitéens oppgaver er blant annet å:

 • utarbeide en årlig plan for kvalitetskontrollen, jf. § 8-1
 • velge ut bedriftsmedlemmer som skal kvalitetskontrolleres i henhold til § 3-2, og sørge for at alle bedriftsmedlemmer har hatt kvalitetskontroll innenfor den fastsatte perioden
 • engasjere kompetente kontrollører i henhold til § 4-2
 • utpeke kontrollører for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for de utvalgte bedriftsmedlemmene, jf. § 4-1
 • tilrettelegge og fastsette opplæringen av kontrollørene, og gi tilbakemelding til kontrollørene på utførte kvalitetskontroller, inklusiv kontrollrapporter, etter at årets kvalitetskontroll er gjennomført
 • behandle og treffe vedtak på alle avgitte kontrollrapporter, ta stilling til videre behandling, jf. § 5-1, og eventuelt følge opp vedtak
 • sende komiteens endelige vedtak til de kontrollerte bedriftsmedlemmene, jf. § 4-7
 • rapportere, blant annet årets kvalitetskontroll, til styret i henhold til §§ 8-2 og 8-3
 • utarbeide og behandle eget budsjett og regnskap i henhold til §§ 7-1 til 7-3
 • utarbeide og ajourføre retningslinjer for kontrollører
 • utarbeide og ajourføre retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontrollen
 • tilrettelegge for metode og kontroll


3. KONTROLLOMFANGET

§ 3-1

Alle medlemmer i Norges Kommunerevisorforbund, som er oppdragsansvarlig revisor, omfattes av kontrollen, dog slik at de kontrollerte velges ut blant bedriftsmedlemmene og at kontrollen rettes mot revisjonsvirksomhetene. Dette gjelder selv om enheten er under avvikling/sammenslåing/overdragelse til annen enhet.

§ 3-2

Utvelgelse av kontrollobjekter (bedriftsmedlemmer) skjer ved loddtrekning ev. tilpasses ved stedlig besøk hos flere revisjonsvirksomheter innenfor samme geografiske område. Der tidligere kontroll har vist vesentlige avvik kan kvalitetskontroll gjennomføres uten loddtrekning, jf. § 5-1.

Hvis det kan reises tvil om en revisjonsvirksomhet følger god kommunal revisjonsskikk, kan kvalitetskontrollkomitéen beslutte at kvalitetskontroll skal foretas.

Kvalitetskontrollen utføres i perioder på 6 år, slik at alle bedriftsmedlemmer blir kontrollert minst en gang innenfor hver 6 års periode, og maksimalt to ganger innefor en løpende 6 års periode. Det skal være maksimalt 5 år mellom hver kontroll.

§ 3-3

Kvalitetskontrollen omfatter alle oppgaver som den oppdragsansvarlige i medhold av lover og forskrifter er pålagt å utføre.

Kvalitetskontrollen skal i utgangspunktet basere seg på gjennomgåelse av revisjonsvirksomhetens interne kvalitetssikringssystem.

Kvalitetskontrollen skal i tillegg omfatte minst et utvalgt revisjonsoppdrag og et forvaltningsrevisjonsprosjekt, hvor årets fastsatte fokusområder, jf. § 8-1, kontrolleres spesielt.

Omfanget av utvalget tilpasses resultatet av gjennomgåelsen av kvalitetssikringssystemet. I den utstrekning størrelse og struktur på den kontrollerte organisasjonen er av en slik art at interne kvalitetssikringssystemer ikke kan vektlegges i tilstrekkelig grad, må flere revisjonsoppdrag og forvaltningsrevisjonsprosjekter kvalitetskontrolleres.

Ved kvalitetskontrollen må det foretas en vurdering av forsvarligheten av det skjønn revisor har foretatt på vesentlige områder.

§ 3-4

Kvalitetskontrollen skal følge opp at de kontrollerte medlemmene og virksomhetene har system for etterlevelse av regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.


4. GJENNOMFØRING AV KVALITETSKONTROLL

§ 4-1
Kvalitetskontrollkomitéen er ansvarlig for den praktiske utførelsen av kvalitetskontrollen og skal utarbeide og ajourføre retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontroll.

Kvalitetskontrollkomitéen peker ut hvem av kontrollørene som skal gjennomføre kontrollen.

Kontrolløren er selv ansvarlig for å vurdere sin egen uavhengighet og objektivitet i forhold til den kontrollerte. Kvalitetskontrollkomitéen tar ved behov stilling til kontrollørens forhold til den kontrollerte. Den som skal kontrolleres kan med saklig grunn søke om annen kontrollør.

§ 4-2

Kontrollørene for regnskapsrevisjon må oppfylle kravene til utdanning og praksis for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer i forskrift om revisjon.

Kontrollørene for forvaltningsrevisjon må oppfylle kravene til utdanning for oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer i forskrift om revisjon, samt ha minst 3 års relevant praksis.

§ 4-3

Kontrollørene har taushetsplikt om alle opplysninger om revisjonsoppdragene og forvaltningsrevisjonsprosjektene vedkommende får kjennskap til, ved gjennomføring av kvalitetskontrollen. Når det gjelder opplysninger om de kontrollerte, har kontrollørene og de øvrige involverte taushetsplikt, unntatt overfor kvalitetskontrollkomitéen, disiplinærkomitéen og styret.

§ 4-4

Kvalitetskontrollen skal i utgangspunktet skje ved stedlig besøk hos den kontrollerte.

§ 4-5

Kontrolløren velger ut de oppdrag som skal være gjenstand for kontroll iht. retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontrollen.

§ 4-6

Kontrolløren skal utarbeide en kontrollrapport med totalkonklusjon etter de kategoriene som er fastsatt i dette reglement § 5-1. Den kontrollerte (revisjonsvirksomheten) skal fremkomme med sine skriftlige kommentarer til rapporten. Kommentarene skal vedlegges kontrollrapporten før oversendelse til kvalitetskontrollkomitéen.

§ 4-7

Når kvalitetskontrollkomiteen har behandlet og fattet endelig vedtak, jf. § 5-1, sendes den delen av protokollen som omhandler kontrollert enhet, til den enkelte enheten.

§ 4-8

Kontrollrapporten og komiteens endelige vedtak skal ikke offentliggjøres av forbundets organer.

§ 4-9
Kontrollrapporten og komiteens endelige vedtak med underliggende informasjon oppbevares forsvarlig hos forbundet inntil neste kvalitetskontroll av bedriftsmedlemmet er ferdigbehandlet av kvalitetskontrollkomitéen, jf. retningslinjer for gjennomføring av kvalitetskontroll.


5. SANKSJONER

§ 5-1

Kvalitetskontrollkomitéens behandling av kontrollrapporten kan få følgende utfall:

 1. Godkjent.
  I tilfeller der det er merknader må enheten som er kontrollert bekrefte at det iverksettes forbedringstiltak på områdene det er knyttet merknader til. Resultatet av tiltakene kan vurderes med ny begrenset kontroll.
 2. Ikke godkjent.
  Kontrollen viser vesentlige mangler. Virksomheten pålegges å utarbeide handlingsplan for oppretting av manglene. Ny kontroll gjennomføres før endelig konklusjon treffes. Dersom revisjonen ved ny kontroll fremdeles ikke er utført iht. § 1-2 a), gis den kontrollerte vedtaket «ikke tilfredsstillende» og saken oversendes disiplinærkomiteen med forslag til videre behandling.


6. SAKSBEHANDLING

§ 6-1

Innkalling til møter i kvalitetskontrollkomitéen foretas av komitéen leder. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komitéens faste medlemmer og varamedlemmer.

Det skal føres protokoll over hvem som er kontrollert og over beslutningene i kvalitetskontrollkomitéen. Underskrevne protokoller skal oppbevares forsvarlig hos forbundet.

§ 6-2

Kvalitetskontrollkomitéens avgjørelse treffes ved simpelt flertall blant de møtende medlemmer.

Kvalitetskontrollkomitéen er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll over hvem som er kontrollert og over beslutningene i komitéen.

Dersom komiteen vurderer en strengere konklusjon enn kontrolløren, så skal det begrunnes fra komiteens side, og ny høringsrunde med den angjeldende enhet gjennomføres.

§ 6-3

Et medlem i kvalitetskontrollkomitéen skal selv melde fra om forhold som kan medføre inhabilitet. Kvalitetskontrollkomitéen, eksklusiv angjeldende medlem, avgjør om inhabilitet foreligger.

§ 6-4

Medlemmene av kvalitetskontrollkomitéen har taushetsplikt om alle opplysninger de får ved behandlingen av saker i kvalitetskontrollkomitéen. Taushetsplikten gjelder ikke overfor disiplinærkomitéen og styret i saker som oversendes dette organet/disse organene.


7. ØKONOMI

§ 7-1

Alle bedriftsmedlemmene i Norges Kommunerevisorforbund som omfattes av kvalitetskontrollen, jf. § 3-1, betaler en årlig avgift. Avgiften fastsettes av årsmøtet i forbindelse med behandling av kvalitetskontrollkomitéens budsjett. I tillegg betales et fast beløp for hvert kontrollbesøk i samsvar med årsmøtets vedtak.

Ordningen med kvalitetskontroll skal være selvfinansierende.

§ 7-2

Kvalitetskontrollkomitéen utarbeider et budsjettforslag. Budsjettet oversendes styret for kommende årsmøteperiode i henhold til de frister som styret setter.

§ 7-3

Kvalitetskontrollkomitéen skal sørge for at det føres regnskap for komitéens aktivitet. Alle kostnader anvises av kvalitetskontrollkomitéens leder. Regnskapet skal revideres av revisor i Norges Kommunerevisorforbund og fastsettes av årsmøtet.


8. KVALITETSKONTROLLKOMITÉENS RAPPORTERING

§ 8-1

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal kvalitetskontrollkomitéen utarbeide en årlig plan for kvalitetskontrollen. Planen skal blant annet angi omfanget og hovedfokus for året, etter innspill fra revisjonskomitéen, forvaltningsrevisjonskomitéen, selskapskontrollkomitéen og kontrollutvalgskomitéen. Planen skal godkjennes av styret.

§ 8-2

Kvalitetskontrollkomitéen skal sørge for at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komitéens møter.

§ 8-3

Kvalitetskontrollkomitéen skal årlig utarbeide en rapport av gjennomført kontroll. Rapporten sendes styret, med gjenpart til disiplinærkomiteen, innen de frister som styret setter. Den skal inneholde en oversikt over årets aktivitet, herunder en generell vurdering av utfallet av de foretatte kontroller, og om kontrollene har avdekket generelle svakheter eller andre forhold styret bør gjøres oppmerksom på.

Andre uttalelser av noe betydning som komitéen avgir, sendes styret til uttalelse/godkjenning før de blir sendt.

 

 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGSKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 23. oktober 2015)

1. FORMÅL

NKRFs kontrollutvalgskomite har som formål å bidra til å heve den tilsynsfaglige kompetansen blant medlemmene, herunder å:
• heve den faglige standarden
• spre informasjon, skape interesse og engasjement om tilsynsfaglige temaer
• avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
• uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

2. KONSTITUERING

Kontrollutvalgskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv sekretær.

3. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.

4. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

5. INFORMASJON

Kontrollutvalgskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.

6. BUDSJETT/REGNSKAP

Kontrollutvalgskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.

7. BERETNING

Kontrollutvalgskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.
 

 

REGLEMENT FOR SELSKAPSKONTROLLKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 23. oktober 2015)

1. FORMÅL

NKRFs selskapskontrollkomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innenfor selskapskontroll blant medlemmene, herunder å:
• heve den faglige standarden
• skape interesse og engasjement om selskapskontrolltemaer
• avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
• uttale seg overfor medlemmene om faglige spørsmål knyttet til selskapskontroll.

2. KONSTITUERING

Selskapskontrollkomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder.

3. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.

4. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

Komiteen rapporterer til styret til de fristene styret seter. Løpende orientering skjer til styrets kontaktperson ved oversendelse av innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

5. INFORMASJON

Selskapskontrollkomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.

6. BUDSJETT/REGNSKAP

Selskapskontrollkomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.

7. BERETNING

Selskapskontrollkomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd..

 

REGLEMENT FOR DISIPLINÆRKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 27. september 2005)

1. FORMÅL

Disiplinærkomiteen skal ved sin virksomhet bidra til å oppnå følgende målsettinger i forbundets vedtekter § 2:
• å heve den faglige standarden
• å ivareta etiske prinsipper
• å bedre medlemmenes faglige kompetanse
• å spre informasjon av faglig interesse
• å sikre kvaliteten i arbeidet.


2. OPPGAVER

Disiplinærkomiteen:
• behandler og fatter vedtak vedrørende forslag til suspensjon av medlemmer fra kvalitetskontrollkomiteen
• behandler og legger fram saker om eksklusjon etter forslag fra kvalitetskontrollkomiteen for styret
   med innstilling til endelig vedtak
• avgir uttalelser om god revisorskikk på forespørsel fra forbundets medlemmer eller organer.

 

3. SAKSBEHANDLING

Disiplinærkomiteen kan behandle saker ved skriftlig saksbehandling. Komiteens vedtak fattes med alminnelig flertall.

 

4. ANDRE BESTEMMELSER

I saker der disiplinærkomiteen fatter endelige vedtak eller avgir uttalelser, skal forbundets medlemmer orienteres gjennom forbundets tidsskrift eller på annen hensiktsmessig måte. Denne informasjonsplikten gjelder likevel ikke for saker som må antas ikke å ha allmenn interesse blant forbundets medlemmer.

Utgifter i forbindelse med disiplinærkomiteens virksomhet dekkes av forbundet.
 

 

REGLEMENT FOR HEDERSTEGNKOMITEEN
(Fastsatt av NKRFs styre 27. september 2005)

1. Formål

Norges Kommunerevisorforbund kan tildele personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer, et hederstegn med diplom og merke i gull eller sølv i tråd med § 14 i vedtektene.


2. Målsetting

At alle personer som har gjort en aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer gjennom en årrekke blir rapportert til hederstegnkomiteen slik at de kan bli underlagt en vurdering om de tilfredsstiller kravet til gull- eller sølvmerke med diplom.

 

3. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra styret i NKRF og kan kun utnevnes blant nuværende eller tidligere medlemmer av forbundet.

Kriterier :

- Må tidligere ha blitt tildelt NKRFs hederstegn med diplom i gull og sølv.


4. Gullmerket

Hederstegn i gull med diplom kan i følge forbundets vedtekter § 14 kun tildeles medlemmer av forbundet. Det kan tildeles personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer, og som tidligere har blitt tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.
 

Kriterier for gullmerket bygger på kriterier for sølvmerket.


5. Sølvmerket

Hederstegn i sølv med diplom kan i følge forbundets vedtekter § 14 tildeles personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets medlemmer. Sølvmerket kan også tildeles ikke-medlemmer.
 

Kriterier:

- Vært/er leder eller styremedlem i NKRF
- Gjennom en årrekke vært leder eller styremedlem i lokalforeningen
- Vært med på å utvikle revisjon av eller tilsyn med kommunal/fylkeskommunal virksomhet
- Vært med i utvalg nedsatt av NKRFs styre
- Vært med på å utarbeide håndbøker i metodikk m.m. for revisjon eller tilsyn
- Vært med på å utvikle kurs for videreutvikling, kompetanseheving, etterutdanning m.m.
- Eller på annen måte gjort en spesiell innsats for forbundets medlemmer.


6. Kandidater

Innen årsskiftet året forut for årsmøtet, sender leder i hederstegnkomiteen et brev til styret, komiteer og lokalforeninger med forespørsel om navn på kandidater som de mener har gjort seg fortjent til et hederstegn.

Alle forslag på kandidater må begrunnes.


7. Innstilling til NKRFs styre

Komiteen utarbeider en begrunnet innstilling på kandidater til hederstegn. Innstillingen oversendes innen 1. mai til NKRFs styre for endelig avgjørelse.


8. Budsjett/regnskap

Komiteens utgifter budsjetteres og dekkes av NKRF. Komiteens leder anviser eventuelle utgifter.


9. Komiteen

Hederstegnkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Leder, øvrige medlemmer og varamedlem blir valgt på årsmøtet.

Til toppen av siden

Topp