Innledning

Det er en egen (særskilt) revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommuneloven § 78 nr. 3. Her framkommer det at:

"Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget."

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Den valgte revisor er kommunestyrets/fylkestingets kontrollorgan. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven § 78 nr. 1. Revisjonen skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. kommuneloven § 78 nr. 2 og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. NKRF har utarbeidet en særskilt veileder for gjennomføring av overordnet analyse vedrørende forvaltningsrevisjon.

I tillegg velger kommunestyret og fylkestinget selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. Kontrollutvalget skal også påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon), jf. kommuneloven § 77 nr. 4.

Videre skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m., jf. kommuneloven § 77 nr. 5 (selskapskontroll).

Kommunelovens bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er samlet i kap. 12.

Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (15.6.04).

Tilsvarende er kontrollutvalgets oppgaver regulert i egen forskrift om kontrollutvalg fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (15.6.04).


Gå til:

Regnskapsrevisjon

Forvaltningsrevisjon

Selskapskontroll