A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 11.11—12.11
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 4 600 (ikke-medl.: kr 5 000) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 11.11.: 09.00-15.00 12.11.: 09.00-15.00

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon og gruppearbeid

OBS Dette kurset er tidligere annonsert som et fysisk kurs.

Det tilbys nå som et digitalt kurs med forelesninger og interaksjon hvor vi skal gjennomgå og jobbe med praktiske eksempler i grupper. Som deltaker kan du sende inn aktuelle tema, problemstillinger og/eller kriterier som vi i fellesskap kan gjennomgå i kurset.

Revisjonskriterier spiller en sentral rolle i forvaltningsrevisjon. De inngår som et obligatorisk, forskriftsfestet element i ethvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det er derfor avgjørende at revisor har god kunnskap om aktuelle kilder for utledning av revisjonskriterier og hvordan de utledes. Her vil kjennskap til juridisk metode være et godt hjelpemiddel for revisor. NKRF tilbyr derfor et kurs i utledning av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon og bruk av juridisk metode.

Målsetting

Kursdeltakerne vil få kunnskap om revisjonskriterier generelt og deres rolle i forvaltningsrevisjon. Kurset vil presentere ulike kilder som revisjonskriterier kan utledes fra, og hva som ligger i kravet om at kildene må være autoritative. Deltakerne vil få en innføring i juridisk metode og hvordan dette kan brukes til å utlede gode kriterier.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som har befatning med forvaltningsrevisjon og forvaltningsrevisjonsrapporter – både som utførere og bestiller.

Innhold

 • Revisjonskriterienes rolle i forvaltningsrevisjon
 • Ulike problemstillinger krever ulike revisjonskriterier
 • Revisjonskriterienes normative element
 • Utledning av revisjonskriterier fra rettskilder – hvordan kommer vi fram til gjeldende rett?
  • Om juridisk metode / rettskildelære
  • Hva er en rettsregel og hvordan fastlegger vi innholdet i den?
  • Om rettskilder og rettskildefaktorer
  • Tolkning av lovtekst
  • Hvor mye vekt kan vi legge på andre rettskilder, som forarbeider, rundskriv, veiledere eller praksis fra ulike nemnder og domstoler
  • Revisjonens rolle som rettsanvender og regelprodusent
 • Utledning av revisjonskriterier fra andre enn rettslige kilder
  • Hva er autoritative kilder ved vurderinger av
   • økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
   • vedtaksoppfølging
   • styringsverktøy og virkemidler
   • beslutningsgrunnlag
 • Dialog om revisjonskriterier med revidert enhet
 • Framstilling av revisjonskriteriene i rapporten

I kurset er det lagt inn praktiske oppgaver slik at deltakerne skal få trening i å utlede revisjonskriterier fra ulike kilder til ulike problemstillinger. Deltakerne skal selv søke i kilder på internett.

Kursholdere

Kirsti Torbjørnson, jurist og leder for forvaltningsrevisjon i Vestfold og Telemark Revisjon IKS og Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF

Etterutdanning

12 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 12 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere