A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 11.11—12.11
Påmeldingsfrist 8.10
Pris Kr 7 270 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 670 eks. mva.) Kr 5 860 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 260 eks. mva.) Kr 1 394 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 10. til 11. november 2020
Sted Scandic Lillestrøm
Varighet 11.11.: 10.00-17.00 12.11.: 09.00-16.00

Revisjonskriterier spiller en sentral rolle i forvaltningsrevisjon. De inngår som et obligatorisk, forskriftsfestet element i ethvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det er derfor avgjørende at revisor har god kunnskap om aktuelle kilder for utledning av revisjonskriterier og hvordan de utledes. Her vil kjennskap til juridisk metode være et godt hjelpemiddel for revisor. NKRF tilbyr derfor et kurs i utledning av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon og bruk av juridisk metode.

Målsetting

Kursdeltakerne vil få kunnskap om revisjonskriterier generelt og deres rolle i forvaltningsrevisjon. Kurset vil presentere ulike kilder som revisjonskriterier kan utledes fra, og hva som ligger i kravet om at kildene må være autoritative. Deltakerne vil få en innføring i juridisk metode og hvordan dette kan brukes til å utlede gode kriterier.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som har befatning med forvaltningsrevisjon og forvaltningsrevisjonsrapporter – både som utførere og bestiller.

Innhold

 • Revisjonskriterienes rolle i forvaltningsrevisjon
 • Ulike problemstillinger krever ulike revisjonskriterier
 • Revisjonskriterienes normative element
 • Utledning av revisjonskriterier fra rettskilder – hvordan kommer vi fram til gjeldende rett?◦Om juridisk metode / rettskildelære
  • Hva er en rettsregel og hvordan fastlegger vi innholdet i den?
  • Om rettskilder og rettskildefaktorer
  • Tolkning av lovtekst
  • Hvor mye vekt kan vi legge på andre rettskilder, som forarbeider, rundskriv, veiledere eller praksis fra ulike nemnder og domstoler
  • Revisjonens rolle som rettsanvender og regelprodusent
 • Utledning av revisjonskriterier fra andre enn rettslige kilder
  • Hva er autoritative kilder ved vurderinger av
   • økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
   • vedtaksoppfølging
   • styringsverktøy og virkemidler
   • beslutningsgrunnlag
 • Dialog om revisjonskriterier med revidert enhet
 • Framstilling av revisjonskriteriene i rapporten

I kurset er det lagt inn praktiske oppgaver slik at deltakerne skal få trening i å utlede revisjonskriterier fra ulike kilder til ulike problemstillinger. Deltakerne skal selv søke i kilder på internett. De av deltakerne som har anledning, anmodes derfor om å ta med egen PC eller tilsvarende.

Kursholdere

Kirsti Torbjørnson, jurist og leder for forvaltningsrevisjon i Vestfold og Telemark Revisjon IKS og Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere