A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 3.5—4.5
Påmeldingsfrist 5.4
Pris Kr 8 055 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 8 455 eks. mva.) Kr 6 225 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 625 eks. mva.) Kr 1 282 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 2. til 3. mai 2022
Sted Scandic Hotel, Lillestrøm
Varighet 3.5.: Kl. 10.00-17.30 4.5.: Kl. 09.00-15.30

En forvaltningsrevisjons legitimitet og troverdighet er avhengig av et pålitelig og gyldig datagrunnlag som igjen hviler på forsvarlig metodebruk. Revisor kan velge mellom flere ulike metoder, og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon anbefaler en kombinasjon av metoder for å styrke tilliten til revisors funn. De hyppigst anvendte metodene i forvaltningsrevisjon er kvalitative metoder som intervju og dokumentanalyse. Men også kvantitative metoder som spørreskjema kan være aktuelle å ta i bruk. NKRF har derfor gleden av å tilby et kurs i kvantitative metoder.

Kurset har blitt svært godt mottatt av tidligere deltakere, hør bare:

 • Innholdet i kurset er konkret og praktisk rettet. Til tross for et komplisert tema, ble det aldri kjedelig. Det var passe veksling mellom god forelesning og oppgaver vi skulle løse.
 • Et av de absolutt beste kursene jeg har vært på - om ikke det beste. Enkel fremstilling av komplisert teori, ga veldig bra utbytte.
 • Foreleser er en god formidler og gjør temaet relevant til revisors hverdag.

Målsetting

Kursdeltakerne vil få kunnskap om bruk av spørreskjemaundersøkelser som metode for innsamling av data i forvaltningsrevisjon, herunder:

 • ulike design
 • utforming av spørreskjema
 • datainnsamlingsmetoder, bl.a. web-baserte undersøkelser
 • analyse

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap.

Innhold

 • Kort om spørreskjemaundersøkelser – ulike design, muligheter og begrensninger
 • Utforming av spørreskjema – oppbygging, spørsmålsformulering og formulering av svaralternativer
 • Datainnsamlingsmetoder, med spesiell vekt på muligheter og begrensninger knyttet til web-baserte undersøkelser
 • Utvalg av respondenter, problemer knyttet til frafall, muligheter for generalisering
 • Koding og innlegging av data, klargjøring for analyse
 • Den første analysen – frekvensfordelinger og grafiske fremstillinger
 • De mest brukte (enkle) statistiske mål for å finne det typiske og/eller det avvikende
 • Samvariasjon – enkle tabeller og korrelasjonsmål
 • Grafisk presentasjon av samvariasjon
 • Introduksjon til mer komplekse analysemetoder – regresjon, muligheter og begrensinger

Det vil bli en veksling mellom forelesning, presentasjon av et praktisk eksempel fra en gjennomført forvaltningsrevisjon, egenarbeid individuelt eller i små grupper, og korte plenumsdiskusjoner.

Det vil også bli utarbeidet en liste med litteraturtips på de enkelte felt.

Foredragsholder

Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Han har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere