A.2.43 Kvantitative metoder i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 17.4—18.4
Påmeldingsfrist 13.3
Pris Kr 8 852 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 9 352 eks. mva.) Kr 6 967 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 7 467 eks. mva.) Kr 1 129 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 16. til 17. april 2024
Sted Quality Airport Hotel, Gardermoen
Varighet 17.4.: Kl. 10.00-17.30 18.4.: Kl. 09.00-15.30

En forvaltningsrevisjons legitimitet og troverdighet er avhengig av et pålitelig og gyldig datagrunnlag som igjen hviler på forsvarlig metodebruk. Revisor kan velge mellom flere ulike metoder, og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon anbefaler en kombinasjon av metoder for å styrke tilliten til revisors funn. Kvantitative metoder som spørreskjema eller analyse av ferdige datasett er aktuelle i mange forvaltningsrevisjoner. NKRF har derfor gleden av å tilby et kurs i kvantitative metoder.

Kurset har blitt svært godt mottatt av tidligere deltakere, hør bare:

 • Innholdet i kurset er konkret og praktisk rettet. Til tross for et komplisert tema, ble det aldri kjedelig. Det var passe veksling mellom god forelesning og oppgaver vi skulle løse.
 • Et av de absolutt beste kursene jeg har vært på - om ikke det beste. Enkel fremstilling av komplisert teori, ga veldig bra utbytte.
 • Foreleser er en god formidler og gjør temaet relevant til revisors hverdag.

Målsetting

Kursdeltakerne vil få kunnskap om bruk av spørreskjemaundersøkelser som metode for innsamling av data i forvaltningsrevisjon, herunder:

 • ulike design
 • utforming av spørreskjema
 • datainnsamlingsmetoder, bl.a. web-baserte undersøkelser
 • analyse

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap. Kurset kan også gi påfyll for deg som har brukt en del kvantitativ metode fra før.

Innhold

 • Kort om spørreskjemaundersøkelser – ulike design, muligheter og begrensninger
 • Utforming av spørreskjema – oppbygging, spørsmålsformulering og formulering av svaralternativer
 • Datainnsamlingsmetoder, med spesiell vekt på muligheter og begrensninger knyttet til web-baserte undersøkelser
 • Utvalg av respondenter, problemer knyttet til frafall, muligheter for generalisering
 • Koding og innlegging av data, klargjøring for analyse
 • Den første analysen – frekvensfordelinger og grafiske fremstillinger
 • De mest brukte (enkle) statistiske mål for å finne det typiske og/eller det avvikende
 • Samvariasjon – enkle tabeller og korrelasjonsmål
 • Grafisk presentasjon av samvariasjon
 • Introduksjon til mer komplekse analysemetoder – regresjon, muligheter og begrensninger

Det vil bli en veksling mellom forelesning, presentasjon av et praktisk eksempel fra en gjennomført forvaltningsrevisjon, egenarbeid individuelt eller i små grupper, og korte plenumsdiskusjoner.

Det vil også bli utarbeidet en liste med litteraturtips på de enkelte felt.

Foredragsholder

Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Han har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere