A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 22.11—23.11
Påmeldingsfrist 25.10
Pris Kr 7 590 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 990 eks. mva.) Kr 6 088 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 488 eks. mva.) Kr 1 064 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 21. til 22. november 2022
Sted Scandic Hotel, Lillestrøm
Varighet 22.11: Kl. 10.00-17.30 23.11.: Kl. 09.00-15.30

En forvaltningsrevisjons legitimitet og troverdighet er avhengig av et pålitelig og gyldig datagrunnlag som igjen hviler på forsvarlig metodebruk. Revisor kan velge mellom flere ulike metoder, og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon anbefaler en kombinasjon av metoder for å styrke tilliten til revisors funn. De hyppigst anvendte metodene i forvaltningsrevisjon er kvalitative metoder som intervju og dokumentanalyse. Metodene gruppeintervju og observasjon anvendes i relativt liten grad.

I dette kurset vil kursholder Dag Ingvar Jacobsen som er professor ved Universitetet i Agder, gi deltakerne en innføring i kvalitative undersøkelsesopplegg og metoder. Han har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Kurset har blitt svært godt mottatt av tidligere deltakere, hør bare:

 • Veldig flink og engasjerende foreleser som hadde god forståelse av hvem vi var og hva vi hadde behov for. Han hadde tydeligvis forberedt seg godt. Det ble derfor veldig relevant for en forvaltningsrevisor. I tillegg var han veldig flinkt til å få oss til å reflektere over metodiske valg og gjøre stoffet interessant også for de av oss som mener at vi har en del metodekunnskap.
 • Et særdeles nyttig kurs, med en veldig god foreleser!

Målsetting

Kursdeltakerne vil få kunnskap om viktige vurderinger ved valg og planlegging av et kvalitativt undersøkelsesopplegg og bruk av kvalitative metoder.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap.

Innhold

 • vurderinger ved valg mellom en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming
 • undersøkelsesdesign
 • om casestudier
 • forskjellen på data som tall og data som ord
 • fordeler og ulemper ved en kvalitativ tilnærming
 • det åpne individuelle intervjuet
 • det åpne gruppeintervjuet
 • observasjon
 • dokumentundersøkelser
 • utvalg av enheter
 • analyse av kvalitative data
 • pålitelighet og gyldighet
 • tolking og konklusjoner

Det vil bli en veksling mellom forelesning, presentasjon av et praktisk eksempel fra en gjennomført forvaltningsrevisjon, egenarbeid individuelt eller i små grupper, og korte plenumsdiskusjoner.

Det vil også bli utarbeidet en liste med litteraturtips på de enkelte felt.

Foredragsholder

Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere