A.2.47 Kvalitative metoder i forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 7.11—8.11
Påmeldingsfrist 5.10
Pris Kr 8 645 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 9 045 eks. mva.) Kr 6 814 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 7 214 eks. mva.) Kr 1 138 eks. mva. for overnatting (inkl. frokost) fra 6. til 7. november 2023
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 7.11: Kl. 10.00-17.30 8.11.: Kl. 09.00-15.30

En forvaltningsrevisjons legitimitet og troverdighet er avhengig av et pålitelig og gyldig datagrunnlag som igjen hviler på forsvarlig metodebruk. Revisor kan velge mellom flere ulike metoder, og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon anbefaler en kombinasjon av metoder for å styrke tilliten til revisors funn. Ulike kvalitative metoder, blant annet intervju og dokumentanalyse, anvendes hyppig i forvaltningsrevisjon.

Kurset har blitt svært godt mottatt av tidligere deltakere, hør bare:

 • Stålkontroll hos foreleser. Veldig imponert over hvordan han hele tiden svarte ut fra faget metode, og ikke rotet seg inn i diskusjonene hvor RSK001 sånn sett var tema. Han var flink!
 • Veldig bra at foreleser har satt seg inn i forvaltningsrevisjon, og lest mange av rapportene på NKRF. Dette styrker veldig kurset, og veldig fint at foreleser sier klart fra hva vi bør forbedre i rapportene, og kommer med rask tilbakemelding på det vi lurte på.
 • Veldig flink og engasjerende foreleser som hadde god forståelse av hvem vi var og hva vi hadde behov for. Han hadde tydeligvis forberedt seg godt. Det ble derfor veldig relevant for en forvaltningsrevisor. I tillegg var han veldig flinkt til å få oss til å reflektere over metodiske valg og gjøre stoffet interessant også for de av oss som mener at vi har en del metodekunnskap.
 • Et særdeles nyttig kurs, med en veldig god foreleser!

Målsetting

Kursdeltakerne vil få kunnskap om viktige vurderinger ved valg og planlegging av et kvalitativt undersøkelsesopplegg og bruk av kvalitative metoder.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt metodekunnskap. Kurset kan også gi påfyll for deg som har jobbet en del med kvalitativ metode fra før.

Innhold

 • vurderinger ved valg mellom en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming
 • undersøkelsesdesign
 • om casestudier
 • forskjellen på data som tall og data som ord
 • fordeler og ulemper ved en kvalitativ tilnærming
 • det åpne individuelle intervjuet
 • det åpne gruppeintervjuet
 • observasjon
 • dokumentundersøkelser
 • utvalg av enheter
 • analyse av kvalitative data
 • pålitelighet og gyldighet
 • tolking og konklusjoner

Det vil bli en veksling mellom forelesning, presentasjon av et praktisk eksempel fra en gjennomført forvaltningsrevisjon, egenarbeid individuelt eller i små grupper, og korte plenumsdiskusjoner.

Det vil også bli utarbeidet en liste med litteraturtips på de enkelte felt.

Foredragsholder

Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Han har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere