A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 14.1—15.1
Påmeldingsfrist 12.12
Pris Kr 6 850 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 250 eks. mva.) Kr 5 700 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 100 eks. mva.) Kr 912 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 13. til 14. januar 2020
Sted Scandic Lillestrøm
Varighet 14.1.: 10.00-17.00 15.1.: 09.00-15.00

Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende tid både for administrasjonen og revisor. Det er viktig at denne prosessen er forberedt slik at revisor er mest mulig effektiv i denne perioden. En forutsetning er da at revisor har den nødvendige oversikt over årsavslutningsprosessene, samt kunnskap om aktuelle og nødvendige revisjonshandlinger.

Aktuelle tema i årsoppgjøret vil bli tatt opp og diskutert. Kurset fokuserer spesielt på revisors rolle og oppgaver ved avslutningen av revisjonen. Hovedfokus vil være på reglene som gjelder for årsregnskapet for 2019, men viktige endringer som følge av ny kommunelov gjeldende fra 2020 vil bli dekket.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaver i plenum.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grundig innsikt i viktige årsavslutningsmomenter, avstemminger og analyser av kommunens årsregnskap, samt innsikt i krav til revisjonshandlinger i årsoppgjøret.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer og andre revisorer med oppgave å utføre revisjon av årsregnskapet.

Forkunnskaper

Tilsvarende kurset B.1.0 Intro - kommuneregnskap.

Innhold

Viktige momenter ved årsavslutning av kommuneregnskapet, herunder nye regler, samt vurderinger revisor bør gjøre i denne forbindelse. Aktuelle emner som kan bli belyst er for eksempel:

 • Aktuelle regnskapsstandarder, notater og uttalelser fra GKRS og KMD
 • Lån og avdrag
 • Selvkost
 • Kontroll av balansen
 • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
 • Periodisering av årsregnskapet iht. anordningsprinsippet
 • Noter i kommuneregnskapet og årsberetningen
 • Kommunale foretak
 • Revisjonshandlinger ved årsavslutningen
 • Revisjonsberetningen

Foredragsholdere

 • Ann Katharine Gardner, registrert revisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA og leder av NKRFs regnskapkomite og medlem av fagkomiteen i GKRS
 • Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 1 time revisjon, 2 timer regnskap og 10 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav og som 1 time finansregnskap og 1 time bokføring iht. regnskapsførerlovens krav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere