A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 18.1—19.1
Påmeldingsfrist 17.12
Pris Kr 6 860 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 260 eks. mva.) Kr 5 760 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 160 eks. mva.) Kr 787 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 17. til 18. januar 2021
Sted Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Varighet 18.1.: 10.00-17.00 19.1.: 09.00-15.00

Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende tid både for administrasjonen og revisor. Det er viktig at denne prosessen er forberedt slik at revisor er mest mulig effektiv i denne perioden. En forutsetning er da at revisor har den nødvendige oversikt over årsavslutningsprosessene, samt kunnskap om aktuelle og nødvendige revisjonshandlinger.

Aktuelle tema i årsoppgjøret vil bli tatt opp og diskutert. Kurset fokuserer spesielt på revisors rolle og oppgaver ved avslutningen av revisjonen. Det vil spesielt bli fokusert på viktige endringer som følge av ny kommunelov gjeldende fra 2020.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaver i plenum.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grundig innsikt i viktige årsavslutningsmomenter, avstemminger og analyser av kommunens årsregnskap, samt innsikt i krav til revisjonshandlinger i årsoppgjøret.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer og andre revisorer med oppgave å utføre revisjon av årsregnskapet.

Forkunnskaper

Tilsvarende kurset B.1.0 Intro - kommuneregnskap.

Innhold

Viktige momenter ved årsavslutning av kommuneregnskapet, herunder nye regler, samt vurderinger revisor bør gjøre i denne forbindelse. Aktuelle emner som kan bli belyst er for eksempel:

  • Aktuelle regnskapsstandarder, notater og uttalelser fra GKRS og KMD
  • Lån og avdrag
  • Selvkost
  • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
  • Noter i kommuneregnskapet og årsberetningen
  • Kommunale foretak
  • Konsolidert årsregnskap
  • Revisjonshandlinger ved årsavslutningen
  • Revisjonsberetningen

Foredragsholdere

Ann Katharine Gardner, registrert revisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA og medlem av fagkomiteen i GKRS

Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS

Etterutdanning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 1 time revisjon, 2 timer regnskap og 10 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav og som 1 time finansregnskap og 1 time bokføring iht. regnskapsførerlovens krav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere