A.2.6 Revisjon av årsregnskapet

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 10.1—12.1
Påmeldingsfrist 5.1
Pris Kr 4 900 (ikke-medl.: kr 5 300) Deltakerne får tilsendt lenker for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 10.1.: 09.00 - 13.45 11.1.: 09.00 - 12.30 12.1.: 09.00 - 12.30

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende tid både for administrasjonen og revisor. Det er viktig at denne prosessen er forberedt slik at revisor er mest mulig effektiv i denne perioden. En forutsetning er da at revisor har den nødvendige oversikt over årsavslutningsprosessene, samt kunnskap om aktuelle og nødvendige revisjonshandlinger.

Aktuelle tema i årsoppgjøret vil bli tatt opp og diskutert. Kurset fokuserer spesielt på revisors rolle og oppgaver ved avslutningen av revisjonen. Hovedfokus vil være på reglene som gjelder for årsregnskapet for 2021.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaver.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grundig innsikt i viktige årsavslutningsmomenter, avstemminger og analyser av kommunens årsregnskap, samt innsikt i krav til revisjonshandlinger i årsoppgjøret.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer og andre revisorer med oppgave å utføre revisjon av årsregnskapet.

Forkunnskaper

Tilsvarende kurset Intro - kommuneregnskap.

Innhold

Viktige momenter ved årsavslutning av kommuneregnskapet, herunder nye regler, samt vurderinger revisor bør gjøre i denne forbindelse. Aktuelle emner som kan bli belyst er for eksempel:

  • Aktuelle regnskapsstandarder, notater og uttalelser fra GKRS og KMD
  • Lån og avdrag
  • Selvkost
  • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
  • Noter i kommuneregnskapet og årsberetningen
  • Kommunale foretak
  • Konsolidert årsregnskap
  • Revisjonshandlinger ved årsavslutningen
  • Revisjonsberetningen

Foredragsholdere

Knut Tanem, statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA og medlem av revisjons- og regnskapskomiteen i NKRF.

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i GKRS.

Etterutdanning

12 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer revisjon, 2 timer finansregnskap og 8 timer andre fagområder iht. revisorlovens krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere