A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 16.9—17.9
Påmeldingsfrist 12.8
Pris Kr 7 105 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 505 eks. mva.) Kr 5 850 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 6 250 eks. mva.) Kr 1 327 eks. mva. for overnattling m/frokost fra 15. til 16. september 2020
Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Varighet 16.9.: 10.00-17.00 17.9.: 09.00-16.00

Ifølge kommuneloven med forskrifter skal kommunens virksomhet årlig gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kommuneloven definerer forvaltningsrevisjon som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Regelverket krever at gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Norges Kommunerevisorforbund har som standardsettende organ fastsatt en egen standard for forvaltningsrevisjon - RSK 001. Denne standarden definerer innholdet i begrepet god kommunal revisjonsskikk innenfor forvaltningsrevisjonsområdet. Det er også utarbeidet en veileder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Norges Kommunerevisorforbund tilbyr et grunnkurs i planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon basert på kommunelovens bestemmelser, RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og Veileder i forvaltningsrevisjon.

Læringsmål

Kurset tar sikte på å gi deltakerne en forståelse for forvaltningsrevisjonens innhold og funksjon med vekt på hvilke faglige utfordringer som ligger i det å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Kurset gir innsikt i hvordan denne oppgaven bør planlegges, gjennomføres og rapporteres for at prosessen og resultatene skal ha tilstrekkelig kvalitet. Hovedvekten vil bli lagt på utarbeiding av problemstillinger, utarbeiding og bruk av revisjonskriterier, vurdering av databehov og metode, sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data og revisors vurderinger og konklusjon. Utformingen av selve revisjonsrapporten vil også bli berørt.

Innhold

 • Kort presentasjon av rammeverket rundt forvaltningsrevisjon
 • Formelle krav til revisor
 • Kontrollutvalgets rolle som bestiller
 • Revisjonsdialogen
 • Planlegging av forvaltningsrevisjon
 • Utarbeiding av problemstillinger
 • Utarbeiding og bruk av revisjonskriterier
 • Vurdering av databehov og metoder for innsamling og analyse av data
 • Sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data og revisors vurderinger og konklusjon
 • Anbefalinger
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten
 • Krav til dokumentasjon
 • Kvalitetssikring av forvaltningsrevisjonsprosessen

Målgruppe

Kurset er et innføringskurs for alle som skal arbeide med forvaltningsrevisjon, både som utførere og bestillere.

Kursholdere

Berit Juul og Renate Borgmo

Berit Juul er cand. philol. og har lang erfaring med forvaltningsrevisjon – først ti år i Riksrevisjonen og siden i Trondheim kommunerevisjon.

Renate Borgmo er seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund med et særlig ansvar for forvaltningsrevisjon. Hun er samfunnsviter og har lang erfaring fra kommunal virksomhet og fra kommunal forvaltningsrevisjon.

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere