B.1.0 Intro — kommuneregnskap

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 17.9—18.9
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 6 845 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 245 eks. mva.) Kr 5 570 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 970 eks. mva.) Kr 925 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 16. til 17. september 2019
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 17.9.: 10.00-17.00 18.9.: 09.00-16.00

Det kommunale regnskapet og økonomisystemet skiller seg fra et regnskap for private virksomheter på flere viktige områder. I dette kurset gjennomgås de grunnleggende økonomiske rammebetingelsene, regnskapsreglene og regnskapsprinsippene for kommuner og fylkeskommuner.

Kurset gir en innføring i de prinsipielle forhold i det finansielt orienterte kommunale regnskapssystemet med sammenligninger til regnskap etter god regnskapsskikk, gjennomgang av grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper, kontoplan og hovedregler i årsavslutning av kommuneregnskapet. Det settes fokus på særskilte forhold i et kommunalt regnskap.

Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse for det kommunale regnskaps- og økonomisystemet, samt en innføring i de generelle økonomiske rammebetingelsene for kommunene og fylkeskommunene. Kurset skal i tillegg gi deltakerne en grundig innsikt i spesielle regnskapsbestemmelser for kommuneregnskapet.

Målgruppe

Alle som trenger grunnleggende kunnskaper om kommunalt regnskap.

Forkunnskaper

Ingen spesielle, men noe generell kunnskap om regnskap er en fordel, da kurset bygger noe på grunnleggende regnskapsforståelse.

Innhold

  • Grunnleggende prinsipper i et finansielt orientert regnskap
  • Anordningsprinsippet - innføring i forskjellige periodiseringer (eks. med ordinære inntekter og utgifter, påløpte ikke forfalte og ikke betalte renter og avdrag på lån, tilskudd osv.)
  • Økonomiske sammenhenger - spesielt i balansen og kretsløpene m/posteringsregler
  • Driftsregnskapet og investeringsregnskapet
  • Posteringseksempler
  • Resultatbegrepene; brutto driftsresultat, netto driftsresultat og mer-/mindreforbruk
  • Økonomistyring, egenkapital, arbeidskapital og likviditet
  • Årsavslutning, grunnleggende momenter

Kursholder

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og ansvarlig for utredningslederfunksjonen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere