Bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 29.4—29.4
Påmeldingsfrist 24.3
Pris Kr 2 000 (ikke-medl.: kr 2 400) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Teams — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 29.4.2021: 09.00 - 12.00

Nytt kurs!

Vi møtes digitalt på Teams

Velferdsteknologiske løsninger er et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Kommunene er pålagt å gi gode tjenester til sine innbyggere, og behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig i perioden frem mot 2060. Det blir flere eldre, samtidig med en vekst i yngre brukergrupper. Dette betyr at kommunene må tenke nytt og gjøre noen endringer i forhold til dagens praksis, som gjør at ressursene blir bedre fordelt.

Hva er velferdsteknologi?

«Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg")

Målsetting
Formålet med dette kurset er å se nærmere på den samfunnsmessige konteksten for velferdsteknologi, hvilke faglige og etiske refleksjoner som bør ligge bak, og hvilket lovverk som regulerer bruk av velferdsteknologiske løsninger.

Videre skal kurset gi en forståelse for hvordan god internkontroll/ledelse og kvalitetsforbedring vil bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Det vil gis et eksempel på interkommunalt samarbeid om responstjenester for velferdsteknologi. Fredrikstad, Våler, Råde, Hvaler, Frogn, Sarpsborg og Rakkestad kommuner har etablert et offentlig samarbeid, kalt Helsevakten.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt kunnskap eller har lyst til å høre mer om velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

Innhold
Kurset vil ha fokus på følgende områder:

 • Velferdsteknologi – en begrepsavklaring
 • En aldrende befolkning og press på helse- og omsorgstjenester, behov for «innovasjon i helse/omsorg»
 • Etiske vurderinger
  • Overvåking eller trygghet?
 • Hjemmel i lov – lovverk som regulerer bruk av velferdsteknologiske løsninger
  • Saksbehandling og vedtak
 • Velferdsteknologi og pasienter/brukere/pårørendes rolle
 • Velferdsteknologi og konsekvenser for yrkes/fagutøvelsen
  • Den faglige/skjønnsmessige vurderingen, er bruk av velferdsteknologi faglig forsvarlig?
 • Hvem kan ta avgjørelsen om bruk av teknologi?
  • Hva med samtykke?
  • Om å «motsette» seg tiltaket
 • Sentrale forhold ved kontroll og tilsyn med bruk av velferdsteknologi

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler, det åpnes opp for spørsmål/dialog og refleksjon i grupper underveis.

Kursholder
Lasse Johnsen er juridisk spesialrådgiver i Fredrikstad kommune, seksjon for helse- og velferd. Han er utdannet jurist fra universitet i Oslo og har arbeidet med norsk helse- og omsorgsrett i hele sin yrkesaktive karriere. Johnsen har arbeidserfaring fra tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet/Statsforvalteren), hvor han blant annet har arbeidet med klage- og tilsynssaker og har vært revisjonsleder i et stort antall systemrevisjoner. Han har videre arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Etterutdanning

3 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere