C.2.15 Spesiell forvaltningsrett - kommuner

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 26.11—27.11
Påmeldingsfrist 24.10
Pris Kr 6 845 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 245 eks. mva.) Kr 5 570 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 970 eks. mva.) Kr 925 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 25. til 26. november 2019
Sted Quality Airport Hotel Gardermoen
Varighet 26.11.: 10.00-17.00 27.11.: 09.00-16.00

Kommunenes virksomhet er i stor grad lovregulert, og det er nødvendig at den som skal utføre revisjon av kommunal virksomhet har tilstrekkelig kunnskap om de juridiske rammene kommunene opererer innenfor. Dette er et omfattende tema, og NKRF har derfor valgt å dele stoffet opp i to kurs som begge går over to dager. De to kursene henger sammen, men kan også tas hver for seg.

Det første kurset i rekken er et innføringskurs i generell forvaltningsrett og kommunalrett med hovedvekt på ny kommunelov vedtatt i 2018, forvaltningsloven og offentleglova (C.1.7). Det andre kurset som tilbys her, er et innføringskurs i velferdsrett og opplæringsrett.

Kurset gir en innføring i de rettsreglene som pålegger kommunene oppgaver, gir innbyggerne rettigheter og regulerer utøving av kommunal myndighet. Dette er viktig bakgrunnskunnskap for revisorer som skal utføre forvaltningsrevisjon hvor formålet ofte er å undersøke om regelverket overholdes, såkalt compliance audit. NKRF tilbyr derfor dette innføringskurset i særlovgivningen for de sentrale kommunale velferdstjenestene; helse - og omsorgstjenester, sosialtjenester, barnevern, barnehager og opplæring.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskaper om kommunens ansvar og plikter og sentrale rettigheter innbyggerne har overfor kommunen. Deltakerne skal også ha kunnskaper om saksbehandlings- og klageregler som gjelder disse rettighetene. Deltakerne skal endelig ha fått kjennskap til hovedtrekkene i de statlige tilsynsordningene etter velferdslovgivningen og opplæringslova samt spesielle regler i denne lovgivningen av betydning for organiseringen av de kommunale oppgavene.

Målgruppe

Primært nyansatte forvaltningsrevisorer med samfunnsvitenskapelig eller økonomisk bakgrunn. Kurset kan også være av interesse for kontrollutvalgssekretærer, regnskapsrevisorer og kommunalt og fylkeskommunalt ansatte.

Innhold

  • Sosiale tjenester i NAV
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Barnevernstjenester
  • Barnehagelovgivningen
  • Opplæringslova

Kursholdere

Cand. jur. og dosent Ingun Sletnes og cand. jur og universitetslektor Gunnar Jahren, OsloMet - storbyuniversitetet

Etterutdanning

14 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 14 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere