Kommunalt planverk

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 3.3—3.3
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 200 (ikke-medl.: kr 2 600) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Teams — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 3.3.2021: 08.30 - 12.00

Nytt kurs!

Digitalt kurs på Teams med mulighet for interaksjon

Målsetting
Deltakerne skal bli kjent med de bestemmelser i plan og bygningsloven som gjelder for kommunal planlegging med vekt på sammenhengen mellom planstrategi, planprogram, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplaner og sektorplaner, handlingsprogram og økonomiplan.

Deltakerne skal få innsikt i både utredningskrav og prosesskrav, og hvordan kommuner styres politisk og administrativt. Det vil også gis praktiske eksempler fra en kommune. Samlet skal kurset gi en god basis for å drive forvaltningsrevisjon.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for kunnskap om kommunalt planverk.

Innhold
Del 1
Planlegging etter plan og bygningsloven

 • Innledende bestemmelser – krav til utredning og medvirkning
 • Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging
 • Det kommunale plansystemet
  • Planstrategi
  • Planprogram
  • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
  • Område og detaljreguleringsplaner
  • Kommunedelplan og temaplaner
  • Handlingsprogram og økonomiplan

Del 2
Erfaringer med kommunal planlegging – nye trender – utfordringer og muligheter. Den store utfordringen: Fra overordnet planlegging til ressursallokering, mål og tiltaksoppfølging i de operative delene av organisasjonen.

I del 1 bruker vi plan- og bygningsloven som hovedreferanseramme. I del 2 bruker vi også faglitteratur som bygger på forskning på kommunal planlegging og KS-Konsulent sine erfaringer. Referanse: Plan og samfunn - system, praksis og teori. Nils Aarsæther (redaktør). Cappelen Damm Akademisk. 2018.

Kursholder
Åsbjørn Vetti er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har master fra Copenhagen Business School i offentlig organisasjon og ledelse (MPA) og har skrevet om toppledelsens rolle i en samfunnsaktiv kommune. Han har jobbet som konsulent siden 2005 og er i dag fagansvarlig for politisk styring, herunder kommuneplanlegging og arbeid med FNs bærekraftsmål. Han har bistått mange kommuner med ulike faser i kommuneplanleggingsprosesser og jobber mye med rådgivning inn mot helhetlig styring.

Etterutdanning

3,5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.