Kommunedirektørens internkontroll — Ledelse og virksomhetsstyring

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 8.11—8.11
Påmeldingsfrist 21.10
Pris Kr 2 000 (ikke-medl.: kr 2 400) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 8.11.: 09.00 - 12.00

Nytt kurs!

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Ansvaret for internkontrollen ligger hos kommunens ledelse, det vil si et overordnet ansvar hos kommunestyret, og et ansvar for å gjennomføre hos kommunedirektøren.

Kommuneloven § 25-1 sier at "kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges". Kommuneloven gir et minstekrav til hensiktene med internkontroll, og til hva internkontrollen skal ivareta.

For at kommunesektoren skal arbeide godt og helhetlig, trenger vi en bred og felles forståelse av hva internkontroll er og hvorfor vi skal ha det. Internkontroll er alt vi gjør for å sikre innbyggerne gode tjenester, overholde lover og regler, følge opp vedtak og planer og være opptatt av kommunens omdømme. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse, og hjelper til å holde orden i eget hus. Flere og flere kommuner ser at internkontrollen må være en integrert del av virksomhetsstyringen og ledelsesprosessene i organisasjonen, og legger vekt på felles verktøy og prosesser forankret i et årshjul.

Formålet med kurset er å gi en innføring i internkontrollbestemmelsen med overordnede bestemmelser om hensikt, innhold og omfang, og hvor kommunedirektørens ansvar for internkontroll er utdypet og presisert. Videre skal vi se nærmere på KS’ nye veileder som tar kommunedirektørens perspektiv og hvilke grep som kan gjøres for å få helhet og sammenheng i internkontrollen.

Kurset gir også praktiske eksempler fra en kommune på hvordan de ser sammenhengen mellom styringssystem, internkontroll og utviklingsarbeid.

Målsetting

Gi kursdeltakerne forståelse for kommunelovens internkontrollbestemmelse. Med lik regulering for ulike sektorer er hensikten at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. Målet for god internkontroll, som en del av kommunens samlede styring og ledelse, er å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter.

På dette kurset tar vi også utgangspunkt i veilederen fra KS «Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll» og ser på:

  • Suksessfaktorene for god internkontroll i en kommune/fylkeskommune, og
  • Hva som kjennetegner internkontroll som tilfredsstiller lov- og forskriftskrav

Det vil videre gis eksempler på hvordan en «eksempelkommune» har etablert egenkontroll med mål om å levere lovlige og forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunen har søkelys på å se sammenhengen mellom styringssystem, internkontroll og utviklingsarbeid.

Målgruppe

Alle som jobber innen kommunal revisjon og kontroll.

Innhold

Kurset gir en innføring i følgende elementer:

  • Kort om bakgrunnen for særlovgjennomgangen av ny kommunelov 22. juni 2018 nr. 83 og den nye internkontrollbestemmelsen i § 25-1.
  • Kravene og innholdet i § 25-1, andre og tredje ledd, som presiserer internkontrollen.
  • Kommunens bruk av private aktører til å utføre lovpålagte oppgaver, kan reise noen problemstillinger knyttet til hvor langt kommunens internkontrollplikt strekker seg i slike tilfeller.
  • Det viktige samspillet mellom kommunedirektøren, den sentrale administrasjonen og de ulike tjenesteområdene for en helhetlig, risikobasert, tilpasset og systematisk internkontroll.
  • KS’ oppfatning basert på tidligere rapporter, erfaring og tilbakemeldinger om hva som må til for å forbedre sin internkontroll. Herunder mer formalisert internkontroll, mer risikobasert internkontroll og bedre sammenheng mellom internkontrollen, øvrig ledelse og styring.
  • Praktiske eksempler fra en kommune på hvordan de sikrer målrettet og effektiv drift, etterlevelse av lover og regler, pålitelig rapportering, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak.

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler, det åpnes opp for spørsmål og dialog underveis. Deltakerne vil også bli invitert til å dele sine refleksjoner digitalt over hvordan evaluere om kravene etter kommunelovens kapittel 25 om internkontroll er oppfylt.

Kursholder

Åsbjørn Vetti er utdannet Master of Public Administration fra CBS (Copenhagen Business School). Han har arbeidet som seniorrådgiver i KS-Konsulent siden 2005 med blant annet lederutvikling for toppledere i kommuner og fylkeskommuner, veiledning av kommunedirektører, internkontroll og kvalitet, varsling, organisasjonsutvikling og omstilling, kommunereformprosesser, lokaldemokratiutvikling og politisk styring.

Etterutdanning

3 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere