Ledelse og kvalitetsforbedring/internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 26.8—26.8
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 900 (Ikke-medl.: kr 2 300) Deltakerne får tilsendt en lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert - krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet Kl. 09.00 - 12.00

Nytt kurs!

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for kvalitet og hvilke krav som følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Vi fokuserer på hva dette betyr for tjenestene og ledelsen i tjenestene, når det blant annet gjelder krav til faglig forsvarlighet (kvalitet og standard på tjenestene).

Kurset har videre fokus på hvordan disse kravene kan benyttes i kontroll- og revisjonssammenheng, med blant annet fokus på forholdet mellom dokumentasjon og praksis.

I kurset tar vi også for oss sentrale juridiske prinsipper og begreper innen helseretten. Blant annet faglig forsvarlighet, kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, pasient, bruker og pårørende. Det fokuseres videre på sammenhengen mellom forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og betydningen for ledelsen og organisasjonskulturen.

Målsetting

Gi kursdeltakerne forståelse for hvordan god internkontroll, ledelse og kvalitetsforbedring vil bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. I dette har vi også fokus på forholdet mellom individ og systemansvar og sammenhengen mellom dette. Vi tar utgangspunkt i Statens helsetilsyns tilsynspraksis de senere år.

Videre vil vi ha fokus på hvordan disse kravene utgjør et utgangspunkt for effektiv og treffsikker revisjon og kontrollvirksomhet.

Målgruppe

Alle som jobber innen kommunal revisjon og kontroll.

Innhold

Kurset gir en innføring i følgende elementer:

  • Kravet om faglig forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten
  • Hvordan kravet konkret er utformet og kravets betydning på individ og systemnivå
  • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
  • Herunder styringssystemet §§ 6-9 (internkontrollen)
  • Forholdet til annen helselovgivning, og andre krav om internkontroll i lovverket
  • Begrepene kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, pasient, bruker, ledelse og organisasjonskultur
  • Kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring sin betydning for revisjons- og kontrollarbeid

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler, det åpnes opp for spørsmål og dialog underveis.

Kursholder

Lasse Johnsen er juridisk spesialrådgiver i Fredrikstad kommune, seksjon for helse- og velferd. Han er utdannet jurist fra universitet i Oslo og har arbeidet med norsk helse- og omsorgsrett i hele sin yrkesaktive karriere. Johnsen har arbeidserfaring fra tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet og fylkesmannen), hvor han blant annet har arbeidet med klage- og tilsynssaker og har vært revisjonsleder i et stort antall systemrevisjoner. Han har videre arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Etterutdanning

3 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere