Ny kommunelov og forskrifter

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 10.9—10.9
Påmeldingsfrist 8.8
Pris Kr 1 500 eks. mva. med dagpakke (inkl. lunsj mm.) (ikke-medl.: kr 1 900 eks. mva.) Kr 1 074 eks. mva. for overnatting m/frokost 9.-10.9.
Sted Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Varighet Kl. 10.00 - 16.00

Stortinget har fastsatt at storparten av ny kommunelov (22. juni 2018 nr. 83) trer i kraft når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres etter valget til høsten. Det gjelder kapittel 1 til 13, 17 til 27 og 30 og 31, som handler om de generelle bestemmelsene i loven, bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelser om interkommunalt samarbeid. I tillegg gjelder det bestemmelser om egenkontroll i kommunene og statlig kontroll og tilsyn. De resterende kapitlene, blant annet økonomibestemmelsene, trer i kraft 1. januar 2020. Kapitlet om internkontroll trer i kraft på et senere tidspunkt.

Ny kommunelov innebærer også nye forskrifter, som for tiden er ute på høring. Dette gjelder blant annet en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, og vil gjelde for kommunene og fylkeskommunene, kommunale og fylkeskommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap, samt for lånefond. Dessuten vil det av betydning for kommunenes økonomiforvaltning komme egne forskrifter om hhv. selvkost, garantier, finansforvaltning og KOSTRA. Gjeldende forskrifter om hhv. kontrollutvalg og revisjon vil bli erstattet av én felles forskrift for begge temaene.

Målsetting

Kursdeltakerne vil få en oversikt over de viktigste endringene i den nye kommuneloven og tilhørende forskrifter av betydning for revisorer, kontrollutvalgssekretærer og kontrollutvalg.

Målgruppe

Alle som arbeider med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll i kommunal virksomhet eller som yter sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Kurset vil også være relevant for erfarne kontrollutvalgsmedlemmer og andre med interesse for kommunal økonomiforvaltning og egenkontroll.

Innhold

 • Generelt om endringene i den nye loven
 • Økonomiforvaltning
  • Budsjett- og regnskapsbestemmelsene
  • Øvrige økonomibestemmelser
 • Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
 • Kontrollutvalgets virksomhet
  • Sekretariatet
 • Revisjon
  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Eierskapskontroll
 • Statlig kontroll og tilsyn

Dette kurset tilbys også i Porsgrunn (25.9.2019) og på Værnes (26.9.2019).

Foredragsholdere

Knut Erik Lie, Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, seniorrådgivere i NKRF

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 6 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere