Offentleglova

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 20.10—20.10
Påmeldingsfrist 29.9
Pris Kr 2 300 (ikke-medl.: kr 2 700) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 20.10.: 09.00 - 13.00

Nytt kurs!

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Offentleglova har stor praktisk betydning i det offentlige.

Loven har betydning for kontrollorganene i kommunen på flere måter. Dels ligger det til kontrollorganenes rolle å føre kontroll med kommunens praktisering av regler om åpenhet og innsyn - dels er det et spørsmål om hvordan kontrollorganene selv blir berørt av regler om åpenhet og innsyn i sin konkrete virksomhet.

Målsetting
Hovedformålet er å gi deltakerne en samlet oversikt over loven, og nærmere kjennskap til de enkelte bestemmelsene, samt forskriften til loven.

Målgruppe
Kurset er særlig tilpasset personer som er kontrollutvalgsmedlemmer, sekretær for kontrollutvalg, eller revisor for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale foretak. Kurset passer både for dem som trenger en grunnleggende gjennomgang og dem som har en del erfaring med praktisering av loven.

Innhold
På kurset vil sentrale bestemmelser i loven bli gjennomgått.

  • Hensynene bak loven
  • Offentleglovas hovedregel
  • Definisjoner av ulike begreper brukt i loven
  • Gjennomgang av lovens bestemmelser om unntak fra offentlighet
  • Bestemmelser om taushetsplikt
  • Unntaket for interne dokumenter
  • Særlig om unntakshjemler begrunnet i dokumentets innhold
  • Saksbehandling ved innsynskrav
  • Klageordningen

Kursholdere

Cecilie R. Sæther og Solfrid Vaage Haukaas er begge advokater hos KS Advokatene. Deres primære kompetanseområder er arbeidsliv, kommunalrett og offentlighet. Innen kommunalrett og offentlighet jobber de særlig med saker om habilitet, taushetsplikt og partsinnsyn.

Etterutdanning

4 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere