Revisjon og kontroll av kommunale investeringsprosjekter

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 1.12—1.12
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 3 100 (ikke-medl.: kr 3 500) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 1.12.2022: 09.00 - 14.30 (med innlagt "lunsjpause")

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Realinvesteringer i kommunal sektor utgjør en betydelig andel av de årlige investeringene som foretas på Fastlands-Norge. I 2020 var kommunesektorens brutto investeringsutgifter 85 mrd. kroner, og veksten i investeringsnivået har nær doblet seg de siste 15 årene målt i dagens kroneverdi.

Mange kommuner har erfart at investeringsprosjekter er en krevende øvelse. Stupetårnet på Hamar har nærmest blitt symbolet på feilslått eller dårlig styring av et investeringsprosjekt i kommune-Norge. Prosjektet illustrerer imidlertid et fenomen som nok er godt kjent for langt flere kommuner enn Hamar; Man går i gang med et prosjekt uten tilstrekkelige utredninger; uten å vurdere om den aktuelle investeringen er noe kommunen har behov for; uten å vurdere alternative anvendelser av investeringsbeløpet; uten tilstrekkelige økonomiske analyser og uten at det er formulert noen mål som prosjektet skal bidra til å oppfylle.

Med så store beløp som investeres er det viktig at kommunen har kunnskap og verktøy for å sikre at de riktige prosjektene iverksettes og at prosjektene gjennomføres på en forsvarlig måte. Det er også viktig at investeringsprosjekter blir kontrollert og evaluert slik at man kan få avdekket om kommunen har de nødvendige rutiner og om beslutningsgrunnlaget var tilfredsstillende før iverksettelse av investeringsprosjektet. Her spiller forvaltningsrevisjon en viktig rolle, og revisjonens økende fokus på dette området de senere årene bidratt til å bedre investeringspraksisen i kommunal sektor.

Målsetting

Gi kursdeltakerne innblikk i de formelle rammene for kommunale investeringsprosjekter og anbefalte prosjektstyringsmodeller/-rutiner for overordnet styring av prosjekter basert på nasjonal og internasjonal forskning. Videre vil kursdeltakerne få forslag til revisjonskriterier som kan benyttes ved revisjon og kontroll av investeringsprosjekter.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag i kommunale investeringsprosjekter. Kurset er mest aktuelt for forvaltningsrevisorer.

Innhold

Kurset vil ha fokus på tidligfasen og tidligfasevurderinger i et investeringsprosjekt. Forskning viser at det som skjer i tidligfasen fra ideen oppstår til prosjektet blir vedtatt og settes i gang er helt grunnleggende for å oppnå gode resultater. Det er i denne fasen hvor de viktigste og mest overordnete spørsmålene avgjøres, og påvirkningsmuligheten er størst. Kurset er relevant for alle typer prosjekter – enten det er investeringer i bygg, It-prosjekter eller omorganiseringsprosjekter.

  • Investeringspraksis i kommunal sektor
  • Formelle rammer for kommunale investeringer
  • Prosjektmodeller og rutiner for overordnet styring av investeringsprosjekter
  • Kostnadsestimering under usikkerhet
  • Revisjon av kommunale investeringsprosjekter: praksis og revisjonskriterier

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler, det åpnes opp for spørsmål og dialog underveis.

Kursholder

Jostein Aksdal er leder for forretningsutvikling i Bergen Capital Management. Han har i en årrekke holdt kurs for NKK i investeringsanalyse for kommuner og er høgskolelektor på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han har lang erfaring fra blant annet Kommunalbanken, DNB, Ås kommune og Haugesund kommune.

Etterutdanning

5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 5 timer annet iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere