Samling for kontrollutvalgssekretariater 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 13.9—14.9
Påmeldingsfrist 9.8
Pris Fastsettes senere
Sted Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Varighet 13.9.: Kl. 10.00 - 17.00 14.9.: Kl. 09.00 - 15.00

NKRFs kontrollutvalgskomite inviterer til den 16. samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatene har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig. Dette er derfor en gyllen anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Vi jobber fortsatt med programmet, men en del temaer er allerede klare:

 • Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

  De to nylig fastsatte anbefalingene (bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og møtebok) vil bli gjennomgått og drøftet. I tillegg vil det bli gitt status for de to kommende anbefalingene (risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og budsjett for kontrollarbeidet). Videre vil veien videre bli drøftet.

 • Hvordan ta imot nye kontrollutvalg?

  Det er som kjent valg til høsten, og det betyr at det på'an igjen med nye kontrollutvalg. Tidligere erfaringer og NKRFs spørreundersøkelse i vinter viser at vi må forvente mange nye medlemmer. I denne bolken vil NKRF informere om sitt opplegg og sekretariatene vil bli utfordret til å dele sine planer og tidligere erfaringer. Det planlegges også å invitere en politiker til å dele erfaringer og å komme råd om hvordan sekretariatene best legger til rette for de nyvalgte utvalgene.

 • Revisors engasjementsbrev til kontrollutvalget

  Ny valgperiode betyr også at revisor vil sende nytt engasjementbrev til det nye kontrollutvalget. En revisor vil gjennomgå bakgrunnen for og hensikten med engasjementsbrevet og hva innholdet betyr for kontrollutvalget og sekretariatet. I forlengelsen legges det opp til drøfting og erfaringsutveksling blant deltakerne.

 • Hvordan formulere klare og tydelige vedtak?

  Et eller flere sekretariater vil bli invitert til å dele sine erfaringer og hvordan man sikrer klare og tydelige vedtak i en del "standardsaker" i kontrollutvalgets årshjul. Deltakerne vil også bli utfordret til å drøfte om det er realistisk og formålstjenlig å utarbeide en "katalog" over aktuelle vedtaksformuleringer i noen "standardsaker".

 • Klarspråk - hvordan lykkes vi med det?

  Klarspråk er satt på dagsordenen i mange kommuner. Sekretariatene må også jobbe med dette, bl.a. i forbindelse med temaet foran. En kommune vil bli invitert til fortelle hvordan den jobber med dette, og deltakerne vil bli utfordret til drøfting og erfaringsdeling.

 • Hvordan kan kontrollutvalget ivareta sitt påseansvar for kontroll med økonomiforvaltningen?

  Det er stilt spørsmål ved om kontrollutvalgene ivaretar sitt lovpålagte påseansvar når det gjelder økonomiforvaltning. Og det foreligger lite konkret veiledning om hvordan kontrollutvalget kan vurdere kontrollbehovet for økonomiforvaltningen. På samlingen forsøker vi å komme et skritt videre for å besvare dette spørsmålet. Et sekretariat vil dele sine planer for å oppfylle dette påseansvaret. I tillegg inviteres deltakerne til drøfting og erfaringsdeling.

 • Innsyn - hvordan håndterer vi innsynsbegjæringer?

  I praksis er det sekretariatene som må håndtere begjæringer til kontrollutvalget om innsyn i kontrollsaker. Hvilke regler gjelder? Og hvordan oppfyller vi disse? En jurist vil gi en gjennomgang av dette. I tillegg inviteres deltakerne til drøfting og erfaringsdeling.


Kontrollutvalgskomiteen jobber fortsatt med programmet. Det tas derfor forbehold om endringer i og tilføyelser til temaene foran.

Samlingen arrangeres på Clarion Hotel Ernst, men middagen 13. september vil foregå i et eget lokale (Naustet) på Restaurant Sjøhuset i gangavstand fra hotellet.

Innholdet oppdateres fortløpende (sist oppdatert: 10. juni 2023).

Påmeldingsskjema

 

Deltakere