Statistisk analyse av data

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 15.3—22.3
Påmeldingsfrist 10.3
Pris Kr 3 500 (ikke-medl.: kr 3 900) Deltakerne får tilsendt lenker for pålogging til kurset.
Sted Zoom — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet Modul 1 | 15.3.2022: 09.00 - 11.00 Modul 2 | 15.3.2022: 12.00 - 14.00 Modul 3 | 22.3.2022: 09.00 - 11.00

Vi møtes digitalt på Zoom

I dette kurset vil vi se nærmere på hvordan vi gjennomfører grunnleggende statistiske analyser, både univariate, bivariate og multivariate analyseteknikker.

Kurset gjennomføres som forelesning med relevante eksempler og gir rom for erfaringsutveksling. Kurset gjennomføres som en rekke på tre moduler.

Målgruppe
Forvaltningsrevisorer og andre som har behov for økt dybde metodekunnskap.

Innhold

Modul 1: Univariat analyse (15. mars)

Denne modulen tar for seg helt grunnleggende statistisk analyse som omhandler analyse av enkeltspørsmål (en variabel), og hvordan analysen må ses i sammenheng med variablenes målenivå. Kurset vil ta for seg følgende statistiske metoder/mål på en ikke-matematisk måte:

  • fordelinger (absolutte og relative)
  • mål på sentraltendens (modus, median, gjennomsnitt)
  • mål på spredning (variasjonsbredde, standardavvik)

Det blir også gitt en kort gjennomgang av ulike muligheter for grafisk fremstilling av univariate resultater.

Modul 2: Bivariat analyse (15. mars)

Modul 2 forutsetter at man behersker de grunnleggende univariate analyseteknikkene som gjennomgått i modul 1.

Her vil vi se på hvordan ulike variabler kan samvariere for derved å kunne si noe om sammenhenger mellom forhold/spørsmål. Her vil følgende bli gjennomgått:

  • krysstabeller (absolutte og relative) og prosentdifferanser,
  • t-tester (forskjell mellom gjennomsnitt),
  • statistiske mål på korrelasjon/samvariasjon

Det vil også bli gjennomgått hvordan bruk av ulike statistiske mål må ses i sammenheng med variablenes målenivå. I tillegg vil det bli en kort drøfting av forholdet mellom korrelasjon/samvariasjon og kausalitet (årsak-virkning).

Modul 3. Multivariat analyse (22. mars)

Modul 3 forutsetter at man behersker de grunnleggende univariate og bivariate analyseteknikkene som gjennomgått i modul 1 og 2.

Modulen vil starte med en ikke-teknisk gjennomgang av hva det betyr å «kontrollere for en 3. variabel». Dernest vil det bli en ikke-teknisk gjennomgang av den mest brukte multivariate analyseteknikken, nemlig regresjon. Det legges vekt på å forstå logikken i analysen, samt tolkning av resultater.

Kursholder
Dag Ingvar Jacobsen, professor, Universitetet i Agder. Dag Ingvar har en sterk forskningsinteresse i norsk kommunalforvaltning og har skrevet flere bøker både om dette temaet og om samfunnsvitenskapelig metode.

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere