28.03.2019

Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet

NKRF mener | Jeg vil oppfordre alle kontrollutvalg til å ta en gjennomgang av hvordan de presenteres utad. Er det mangel på informasjon, ta det opp med kommunen!

19.03.2019

Endelig vedtak om overtredelses­gebyr til Bergen

Datatilsynet har sendt endelig vedtak til Bergen kommune om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner.

19.03.2019

eINFO 19/1 – Vurdering personvernombud for bedriftsmedlemmer

Styret har engasjert advokat Jan Sandtrø til å foreta en juridisk vurdering av hvorvidt NKRFs bedriftsmedlemmer er pliktige til å opprette personvernombud i henhold til personopplysningsloven.

18.03.2019

Hederstegnkomiteen ønsker forslag til kandidater

Frist for innsending av forslag er satt til 12. april.

18.03.2019

Protokoll fra styremøte 12. mars 2019

Styret hadde møte 12. mars 2019 i Lillestrøm i forkant av Arena for forvaltningsrevisjon og Møteplass for selskapskontroll.

18.03.2019

NKRFs høringssvar til FKTs utkast til veileder for kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor

NKRF oppfatter at utkastet på flere områder legger opp til unødvendige prosesser og dobbeltarbeid mellom revisjon, NKRFs kvalitetskontroll og sekretariat/kontrollutvalg.

18.03.2019

Skatteinfo nr. 2/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

15.03.2019

Nøkkeltall for KOSTRA - foreløpige tall

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 454 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 79 milliarder.

15.03.2019

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget har lagt fram forslag til ny forvaltningslov.

08.03.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.03.2019

Informasjon 2019/03 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor.

08.03.2019

Nytt etikkutvalg for kommunesektoren

Tora Aasland er gjenvalgt for fire nye år som leder for Kommunesektorens etikkutvalg, og tidligere revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad er valgt som nytt medlem.

06.03.2019

Ny kommunelov og forskrifter

NKRF tilbyr tre dagskurs om den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter i september. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

06.03.2019

KS' regnskapsundersøkelse for 2018

Regnskapsundersøkelsen til KS indikerer at kommunene, inkludert Oslo, vil få et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene i 2018, mens fylkeskommunenes foreløpige regnskaper viser resultat på 3,8 prosent.

04.03.2019

Opplegg for registrering av personer med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet har publisert rundskriv IS-3/2019 som redegjør for opplegget for registrering av psykisk utviklingshemmede.

01.03.2019

Kronikk: Selskapskontroll ─ en revisjonsoppgave for fremtiden

Offentlig eierskap stiller krav til oss som kontrollerer og reviderer. Selskapene ivaretar flere samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Når staten eier en tredjedel av verdiene på Oslo Børs og om lag 300 000 mennesker jobber i statseide selskaper, er selskapskontroll viktig.

01.03.2019

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019. Artikkelen gir en kort presentasjon av høringsforslaget.

01.03.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Ny kommunelov innebærer nye forskrifter. Forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift ble sendt på høring i desember 2018, ledsaget av et fyldig høringsnotat. I denne artikkelen gis en kort presentasjon av høringsforslaget.

01.03.2019

Hva er selvkost for byggesaker?

Høyesterett slår fast at utgangspunktet for selvkostberegningen er hva det koster kommunen å behandle den enkelte sakstype. Det samme sier departementet i sin fortolkning av regelverket.

01.03.2019

«Tolgasaken» – et eksempel på betydningen av rammevilkårene for kommunal egenkontroll

Norges Kommunerevisorforbunds Kontrollutvalgskonferanse, som ble avholdt i slutten av januar, hadde blant annet fokus på «Tolgasaken».