30.04.2019

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, som ledd i oppfølgingen av ny kommunelov, sendt på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer.

23.04.2019

Det blir enklere å delta i offentlige anskaffelser

eBevis - en ny digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse.

12.04.2019

Ny budsjett- og regnskapsforskrift

NKRF har avgitt høringsuttalelse til den nye budsjett- og regnskapsforskriften.

12.04.2019

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møte 11. mars 2019 i Lillestrøm i forkant av Arena for forvaltningsrevisjon 2019.

11.04.2019

NKRFs årsmøte 12. juni 2019

Innkalling til årsmøte onsdag 12. juni 2019 kl. 15.30 på Hamar.

10.04.2019

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

– Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsministeren.

10.04.2019

Nordic Business Ethics Survey 2019

En ny undersøkelse av nordiske arbeidstakeres oppfatning av etikk på jobben.

10.04.2019

Status Kommune 2019: Der folk bor

KS har for første gang samlet status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren. Publikasjonen "Status Kommune" vil komme årlig.

09.04.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 2. april 2019 i Oslo.

09.04.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 7. mars 2019 i Oslo.

08.04.2019

Norges seks beste vertskaps­kommuner

KS og NHO har kåret finalistene i kåringen landets seks beste vertskapskommuner for næringslivet.

05.04.2019

Foreslår endringer i arbeidsmiljøloven om varsling

Prop. 74 L (2018–2019) er en oppfølging av Varslingsutvalgets innstilling (NOU 2018: 6), og inneholder forslag om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling.

04.04.2019

Høring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser på høring.

04.04.2019

Skatteinfo nr. 3/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

03.04.2019

Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trer i kraft 2. april, og vil gjelde for anskaffelser som starter etter dette.

02.04.2019

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2018

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

02.04.2019

NOU 2019: 9 Ny lov om samfunns­dokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget har overlevert sin utredning til Kulturdepartementet.