29.05.2019

Sakspapirer til NKRFs årsmøte 2019 | #aam19nkrf

Sakspapirene til årsmøtet 12. juni 2019 på Hamar er klare.

27.05.2019

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 6. mai 2019 i Oslo.

27.05.2019

Høring - forskrift om overgangs­bestemmelse til ny kommunelov

De foreslåtte overgangsbestemmelser skal løse enkelte spørsmål som oppstår i forbindelse med ikraftsettingen av den nye loven, og som den nye loven ikke selv løser, bl.a. vedrørende eierskapskontroll og revisjon.

21.05.2019

Kommunens praksis for journalføring av e-poster mv.

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt Fjell kommunes praksis for journalføring av e-postkorrespondanse i en sak om dispensasjon fra kommunens arealplan.

16.05.2019

Protokoll fra styremøte 10. mai 2019

Styret hadde møte 10. mai 2019 i Oslo.

16.05.2019

eINFO 19/3 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

15.05.2019

Forvaltningsrevisjons­­registeret (3701) er oppdatert ...

... med rapporter (165) fra Oslo, Bærum, Romerike, Hedmark, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Midt-Norge, Troms og Finnmark.

15.05.2019

Kommuneproposisjonen 2020

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

14.05.2019

Utredning om små kommuner

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner.

13.05.2019

Protokoll fra styremøte 29. april 2019

Styret hadde møte 29. april 2019 i Oslo.

13.05.2019

Protokoll fra styremøte 10. april 2019

Styret hadde telefonmøte 10. april 2019.

13.05.2019

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kommunal regnskapsstandard nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

13.05.2019

Skatteinfo nr. 4/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.05.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.05.2019

eINFO 19/2 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av kontrollutvalgssekretariatene

NKRF inviterer kontrollutvalgssekretariatene til igjen å delta i benchmarking av virksomheten.

07.05.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 25. april 2019 i Oslo.

07.05.2019

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019.

06.05.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Skype-møte 26. april 2019.

06.05.2019

Varsel om gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har sendt varsel til Utdanningsetaten i Oslo kommune om et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner.

06.05.2019

Årsmelding 2018 for GKRS

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt foreningens årsmelding for 2018.