29.01.2021

Informasjon 2021/2 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om skriftlig uttalelse fra ledelsen.

29.01.2021

Høring – Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

I forbindelse med ny kommunelov har Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) revidert rammeverket for kommuneregnskapet. Høringsfrist: 28. mai 2021.

29.01.2021

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av entreprenørtjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Sauda kommune et gebyr på 283 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av entreprenørtjenester.

29.01.2021

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2020

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

28.01.2021

Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen.

28.01.2021

TIs korrupsjonsindeks 2020 er publisert

Corruption Perception Index (CPI) rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 7. plassen, men har kun Island bak seg i Norden.

27.01.2021

Prosjekt om oppdatering og videreutvikling av Forvaltnings­revisjonsregisteret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet Oppdatering og videreutvikling av Forvaltningsrevisjonsregisteret.

25.01.2021

Kontrollutvalget har innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i en kommunal pensjonskasse

Siden virksomheten til en kommunal pensjonskasse er basert på en pensjonsordning som er etablert av kommunen, legger KMD til grunn at pensjonskassen "utfører oppgaver på vegne av kommunen" etter koml. § 23-6 femte ledd.

22.01.2021

Forvaltningsrevisjons­registeret (4123) er oppdatert ...

... med rapporter (60) fra Oslo, Viken, Hedmark, Vestfold og Telemark, Agder, Bergen, Møre og Romsdal og Midt-Norge.

21.01.2021

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv fra Helsedirektoratet om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. ENDRET FRIST: 3. mai.

20.01.2021

eINFO 21/1 – Kommuneloven § 23-5 Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besvart henvendelser fra Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) og Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) om tolkning av kommuneloven § 23-5 Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget.

20.01.2021

Verktøy for å jobbe målrettet med sikkerhetskultur i offentlige virksomheter

I mange saker om datainnbrudd og datalekkasjer omtales virksomhetens eller ansattes svake passordhåndtering eller adferd som en av sårbarhetene som ble utnyttet da virksomheten ble rammet. I mange tilfeller er det faktisk de ansatte som angripes, og ikke systemene.

20.01.2021

Skatteinntekter i 2020

Skatteinngangen for 2020 var totalt på 203,2 mrd. kroner. Dette er 2 mrd. kroner, eller 1 prosent, lavere enn i 2019. Nedgangen for kommunene var 0,7 prosent og 2,3 prosent for fylkeskommunene.

19.01.2021

Rapport om dispensasjoner i strandsonen

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan tre utvalgte kommuner håndterer søknader om dispensasjon til bygging i strandsonen.

18.01.2021

Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften

KMD foreslår at den maksimale avskrivningstiden for programvare i kommuneregnskapet økes fra 5 til 15 år, fra og med regnskapsåret 2021.

14.01.2021

Protokoller fra styremøter 14. desember 2020 og 11. januar 2021

Styret har hatt møter 14. desember 2020 og 11. januar 2021på Teams.

14.01.2021

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 etter Stortingets budsjettvedtak.

14.01.2021

Høring - endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper (IKS) mulighet for å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

13.01.2021

Open Government Partnership – initiativ for åpenhet

Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sette sine egne initiativ for demokratiutvikling, åpenhet og antikorrupsjon på dagsorden.

12.01.2021

KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på sikkerheten etter dataangrep

Østre Toten kommune ble natt til lørdag utsatt for et dataangrep som hindrer bruk av datasystemene i kommunen.