Foto: Ryan Ancill / Unspalsh

Gebyr til Tysvær for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Tysvær kommune et gebyr på 170 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester.

Tysvær kommune hadde publisert en intensjonskunngjøring om inngåelse av en kontrakt med et selskap om bygging av 15 omsorgsboliger i et nytt bygg. Senere solgte kommunen de aktuelle tomtene til selskapet.

Salgsavtalen ble inngått med den forutsetning at partene ble enige om en utbyggingsavtale for tomtene. På et senere tidspunkt inngikk kommunen avtale med selskapet om kjøp av prosjekteringsarbeider på de aktuelle tomtene.

KOFA vurderte først hvorvidt kommunen hadde inngått en rettslig bindende avtale om kjøp av omsorgsboliger eller andre enheter på de aktuelle tomtene. Etter en konkret vurdering, la klagenemnda til grunn at det ikke var kommet i stand en rettslig bindende avtale mellom partene. Det var dermed ikke gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse på dette punktet.

Videre vurderte KOFA hvorvidt prosjekteringsavtalene var kunngjøringspliktige. Klagenemnda la til grunn at prosjekteringskontraktene skulle ha vært kunngjort, og at det ikke var forhold som kunne unnta kjøpene fra kunngjøringsplikt.

KOFA kom dermed til at kommunen grovt uaktsomt hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester.

I vurderingen av gebyrets størrelse, anså klagenemnda det som skjerpende at kommunen på et tidlig tidspunkt i prosjektet hadde fått juridisk rådgivning om leieunntakets anvendelsesområde, og at kommunen likevel hadde gjennomført prosjektet som planlagt.

Gebyret ble satt til 12 prosent av anskaffelses verdi.

Lenke til KOFAs vedtak i saken:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/12/2021-2155-Vedtak-om-overtredelsesgebyr.pdf