04 Publikasjoner Veilforv

Veileder i forvaltningsrevisjon

Publikasjonen en er en veileder i hvordan forvaltningsrevisjon planlegges, gjennomføres og rapporteres. Forvaltningsrevisjon er en lovfestet og særegen form for revisjon av offentlig virksomhet og inngår i den kommunale egenkontrollen. Kommuneloven definerer forvaltningsrevisjon som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal virke som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret/fylkestinget og administrasjonen og i tillegg ha effekter knyttet til læring.

Det er et krav at forvaltningsrevisjon av kommunal virksomhet skal skje iht. god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne veilederen bygger på regelverkets og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjons bestemmelser om forvaltningsrevisjon, viser den praktiske anvendelsen av bestemmelsene og utdyper innholdet i begrepet god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.

► Her kan du fritt laste ned "Veileder i forvaltningsrevisjon" (c) NKRF | Sist oppdatert: 14.2.2018

Merk at pdf'en er laget med overskriftene som bokmerker. Det betyr at ved å klikke på ikonet for bokmerker i margen til venstre for dokumentet, vil man enkelt kunne bevege seg i dokumentet.