« Tilbake til Vedtekter og reglement for Norges Kommunerevisorforbund

Reglement for forvaltningsrevisjonskomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 14. desember 2020)

1. FORMÅL

NKRFs forvaltningsrevisjonskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen forvaltningsrevisjon blant medlemmene, herunder å:

  • bidra til utviklingen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, herunder god kommunal revisjonsskikk
  • heve medlemmenes kompetanse innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • skape interesse og engasjement om faglige temaer innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

2. MÅLSETTING

Forvaltningsrevisjonskomiteen har som målsetting å heve medlemmenes kompetanse innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og spre informasjon om faglige temaer innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

3. KONSTITUERING

Forvaltningsrevisjonskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv sekretær.

4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.

5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

Komiteen rapporterer til styret ved at kontaktperson får tilsendt kopi av innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

6. INFORMASJON

Forvaltningsrevisjonskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med de andre komiteene og administrasjonen.

7. BUDSJETT/REGNSKAP

Komiteen utarbeider et budsjettforslag, som oversendes styret, før kommende årsmøteperiode. Budsjettet utarbeides i henhold til de frister som styret setter.

Forvaltningsrevisjonskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.

8. BERETNING

Forvaltningsrevisjonskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.