« Tilbake til Vedtekter og reglement for Norges Kommunerevisorforbund

Reglement for regnskapskomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 1. november 2005)

1. FORMÅL

NKRFs regnskapskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden på regnskapsområdet for de regnskaper kommunen/fylkeskommunen behandler, herunder å:

  • bidra til utviklingen av god kommunal regnskapsskikk
  • skape interesse og engasjement om regnskapsfaglige temaer
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • avgi uttalelser i regnskapsspørsmål

2. MÅLSETTING

Regnskapskomiteen har som målsetting å heve den regnskapsfaglige kompetansen hos medlemmene og spre informasjon om regnskapsfaglige temaer.

3. KONSTITUERING

Regnskapskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem.
Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv nestleder og sekretær.

4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.

5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

6. INFORMASJON

Regnskapskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.

7. BUDSJETT/REGNSKAP

Komiteen utarbeider et budsjettforslag, som oversendes styret for kommende årsmøteperiode. Budsjettet utarbeides i henhold til de fristene som styret setter.

Regnskapskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.

8. BERETNING

Regnskapskomiteen skal lage en beretning for årsmøteperioden. Denne sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.