« Tilbake til Vedtekter og reglement for Norges Kommunerevisorforbund

Reglement for revisjonskomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 1. november 2005)

1. FORMÅL

NKRFs revisjonskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen regnskapsrevisjonsfaget blant medlemmene, herunder å:

  • bidra til utviklingen av god kommunal revisjonskikk
  • skape interesse og engasjement om regnskapsrevisjonsfaglige temaer
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

2. MÅLSETTING

Revisjonskomiteen har som målsetting å heve den regnskapsrevisjonsfaglige kompetansen hos medlemmene og spre informasjon om regnskapsrevisjonsfaglige temaer.

3. KONSTITUERING

Revisjonskomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder. Komiteen utpeker selv sekretær.

4. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.

5. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

For øvrig rapporterer komiteen ved at styrets kontaktperson får tilsendt innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Andre uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.

6. INFORMASJON

Revisjonskomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet .

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.

7. BUDSJETT/REGNSKAP

Komiteen utarbeider et budsjettforslag, som oversendes styret, før kommende årsmøteperiode. Budsjettet utarbeides i henhold til de frister som styret setter.

Revisjonskomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.

8. BERETNING

Revisjonskomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd.