« Tilbake til Vedtekter og reglement for Norges Kommunerevisorforbund

Reglement for selskapskontrollkomiteen

(Fastsatt av NKRFs styre 23. oktober 2015)

1. FORMÅL

NKRFs selskapskontrollkomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innenfor selskapskontroll blant medlemmene, herunder å:

  • heve den faglige standarden
  • skape interesse og engasjement om selskapskontrolltemaer
  • avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
  • uttale seg overfor medlemmene om faglige spørsmål knyttet til selskapskontroll.2. KONSTITUERING

Selskapskontrollkomiteen består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder.3. KOMITEENS MØTER

Innkalling til møtene foretas av komiteens leder. Innkalling skjer skriftlig. Saksliste samt eventuelle saksdokumenter sendes komiteens faste medlemmer og varamedlem. Det føres referater fra komiteens møter.4. RAPPORTERING

Ved begynnelsen av hver årsmøteperiode skal komiteen utarbeide en aktivitetsplan for komiteens arbeid i perioden. Planen skal godkjennes av styret.

Komiteen rapporterer til styret til de fristene styret seter. Løpende orientering skjer til styrets kontaktperson ved oversendelse av innkalling og referater fra komiteens møter, samt at administrasjonen får tilsendt referatene.

Uttalelser som komiteen avgir, samt eventuell annen utadrettet informasjon av noe betydning sendes styret til uttalelse før dette blir utsendt.5. INFORMASJON

Selskapskontrollkomiteen skal aktivt informere om sin virksomhet.

Det er spesielt viktig med god kontakt med administrasjonen og komiteene i forbundet.6. BUDSJETT/REGNSKAP

Selskapskontrollkomiteens regnskap inngår i NKRFs hovedregnskap. Alle kostnader anvises av komiteens leder.7. BERETNING

Selskapskontrollkomiteen lager beretning for årsmøteperioden som sendes styret innen de frister som blir satt. Beretningen skal inneholde en redegjørelse om de aktiviteter som er gjennomført og de mål som er nådd..