www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » September » NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

05.09.2013

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 11 (HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser.

NKRF er positiv til at det kommer en regnskapsstandard på dette området. Temaet som omfattes av forslaget til standard er komplisert og krevende å forholde seg til. NKRF mener derfor det både er viktig og nødvendig at standarden er supplert med en veiledningstekst og eksempelsamling.

For at standarden og veiledningsteksten skal være lettere å lese og finne fram i, foreslår NKRF at vedlegg A i sterkere grad knyttes til standarden som veiledningstekst. NKRF viser til oppbyggingen av revisjonsstandardene (ISA) som eksempel på hvordan dette kan gjøres.

NKRF støtter forslaget om at obligasjoner til forfall bør klassifiseres som omløpsmidler, men mener det med fordel kunne vært klarere begrunnet hvorfor denne omklassifiseringen ble gjort. Dette hører nok ikke hjemme i selve standardteksten. NKRF anbefaler at dette forklares i oversendelsesbrevet.

NKRF mener standarden bør omtale særskilt hvordan obligasjoner til forfall med kredittrisiko skal vurderes, fordi der obligasjonen er kontantstrømsikret vil ikke nødvendigvis hovedstolen være sikret mot verdifall.

NKRF er enig i forslagets skissering av hvordan endring i avtaler skal håndteres, da det er viktig at slike avtaler behandles på samme måte som endringer i fastrentelån behandles.

NKRF anser kriteriene for porteføljesikring å være godt beskrevet og støtter forslaget om at sikringsinstrument kan knyttes til porteføljen samlet.

NKRF støtter forslaget om å åpne for lineær periodisering av opsjonspremien over levetiden.

Ifølge høringsutkastet skal blant annet verdien på sikringsinstrumentet oppgis i note til årsregnskapet. NKRF mener det bør tilstrebes mest mulig lik behandling av opplysninger om langsiktig gjeld og sikringsinstrumenter i noteverket. Dette tilsier at denne type opplysninger ikke anses relevant som note.

Etter NKRFs vurdering er det mer naturlig å oppgi verdier på sikringsinstrumenter i finansrapporteringen i stedet for i note til regnskapet.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11 (HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser »
og GKRSs høringsutkast her »


Relaterte artikler:Til toppen av siden

Topp