Obligatorisk etterutdanning i NKRF

NKRFs kurstilbud bygger på den obligatoriske etterutdanningsordningen som forbundet vedtok for sine medlemmer i hhv. 2000 og 2018. Medlemmene og virksomhetene er selv ansvarlig for å registrere gjennomførte kurs, og det er lagt til NKRFs kvalitetskontroll å følge opp etterlevelsen av ordningen for revisorene og ved stikkprøver fra NKRF for medlemmene som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

Kurstilbudet er inndelt i fire fagområder:

  • A. Revisjon
  • B. Regnskap
  • C. Kommunal jus
  • D. Organisasjon og ledelse

Hovedmålgruppen for NKRFs kurstilbud er naturlig nok medlemmene - de som arbeider med revisjon av og kontroll med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Dessuten vil flere av våre kurstilbud være interessante for andre som arbeider innenfor beslektede fagområder.

Samtlige kurstilbud i denne kursoversikten er godkjent i forhold til NKRFs obligatoriske etterutdanningsordning. Det godkjente timeantallet for hvert enkelt kurs framkommer av de enkelte kursbeskrivelsene og på kursbevisene, som, som hovedregel, ettersendes deltakerne etter avholdt kurs.

For de som er statsautorisert revisor gjelder også revisorloven § 5-1 med krav om at disse skal ha minst 120 etterutdanningstimer de siste tre årene. Minst 90 av disse timene skal være "strukturert opplæring". For nærmere informasjon om disse kravene se artikkelen "Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor?" og rundskriv 10/2012 fra Finanstilsynet. De prinsippene som følger av dette rundskrivet gjelder fortsatt, så langt de passer. Rundskrivet må imidlertid leses med det for øye at minstekravet nå er 120 etterutdanningstimer, og at de lovbestemte fagområdene er noe justert.

Praktiske opplysninger

Generelt
Denne kursoversikten vil være under kontinuerlig oppfølging både for å innarbeide nye kurstilbud og å foreta endringer i det enkelte kurstilbudet ved behov. Vi må også forbeholde oss retten til å kunne avlyse kurs ved f.eks. for lav oppslutning, samt foreta prisendringer ved behov.

Kursene vil fortløpende bli annonsert ved utsendelse av invitasjoner (e-post) til medlemmene m.fl., samt påminnelser på NKRFs nettsider. Vi vil også rykke inn påminnelsesannonser i kontroll & revisjon. Den samlede kursoversikten med detaljerte kursbeskrivelser o.l. blir kun gjort tilgjengelig og holdt løpende oppdatert her på NKRFs nettsider.

Påmelding
Påmeldingsfristen for fysiske arrangementer er normalt 4-7 uker før kursstart, bl.a. av hensyn til avbestillingsfristene overfor hotellene og foreleserne. Ved påmelding ber vi om at skjemaet på NKRFs kurssider benyttes. Påmeldingene er bindende.

Avmelding
Avmelding må skje skriftlig. Det vil ved avmeldinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart belastes 50 prosent av kursavgiften. Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg, eventuelt ansvaret overfor hotellet. Avmelding på kursdagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

Kurspris
Kursprisene (se kursene her på nettsiden) inkluderer dokumentasjon (elektronisk), lokalleie, lunsj, drikke, kaffepauser o.l., samt overnatting m/frokost og middag, der dette er oppgitt. Kursprisen betales først ved mottak av faktura, som sendes ut sammen med bekreftelse ca. tre uker før kursstart. Generelt gis det en medlemsrabatt på kr 500 pr. kurs for personlige medlemmer, ansatte og styremedlemmer hos bedriftsmedlemmer og medlemmer av kontrollutvalg som får sekretariatstjenesten ivaretatt av bedriftsmedlemmer.

Kursmateriell
Deltakeroversikter, timeplan og kursdokumentasjon vil vanligvis bli tilsendt elektronisk før kursstart. Dersom det skulle være behov for å ta med seg noe støttemateriell, vil dette bli opplyst ved kursbekreftelsen, som sendes ut sammen med faktura ca. tre uker før kursstart.

Kursgjennomføring
Normalt vil kursene bestå av en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

eKurs
Våre nyeste eKurs er nå lagt i en egen kursportal hos Norsk Interaktiv AS. I kursportalen ligger selve kurset, lenke til presentasjonen og kontrollspørsmål, som må besvares korrekt underveis i kurset, før man kan hente ut kursbevis i portalen.

For å benytte disse eKursene må du godta personvernbetingelsene fra Norsk Interaktiv AS. Du får spørsmål med lenke når du logger deg på portalen. Hvis du vil lese betingelsene før du kjøper kurs, finner du dem her >> (PDF)

Spørsmål?
Har du spørsmål eller ønsker å diskutere kursinnhold eller opplæringsbehov nærmere ta gjerne kontakt med NKRF, tlf. 23 23 97 00, eller e-post: post@nkrf.no


NKRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS).