Obligatorisk etter- og videreutdanning i NKRF

NKRFs kurstilbud bygger på den obligatoriske etter- og videreutdanningsordningen som forbundet vedtok for sine medlemmer i 2000. Medlemmene og virksomhetene er selv ansvarlig for å registrere gjennomførte kurs, og det er lagt til NKRFs kvalitetskontroll å følge opp etterlevelsen av ordningen.

Kurstilbudet er inndelt i fire fagområder:

  • A. Revisjon
  • B. Regnskap
  • C. Kommunal jus
  • D. Organisasjon og ledelse

Hovedmålgruppen for NKRFs kurstilbud er naturlig nok medlemmene - de som arbeider med revisjon av og kontroll med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Dessuten vil flere av våre kurstilbud være interessante for andre som arbeider innenfor beslektede fagområder.

Samtlige kurstilbud i denne kursoversikten er godkjent i forhold til NKRFs obligatoriske etter- og videreutdanningsordning. Det godkjente timeantallet for hvert enkelt kurs framkommer av de enkelte kursbeskrivelsene og på kursbevisene, som, som hovedregel, ettersendes deltakerne etter avholdt kurs.

Forskrift om revisjon og revisorer ble endret fra 1. april 2003. Endringen innebærer at de som er omfattet av revisorlovens bestemmelser selv - ved kursbevis eller tilsvarende dokument - må kunne påvise at forskriftens krav etter § 2-1 er oppfylt. Endringen innebærer at kurs avholdt etter 1. april 2003 ikke trenger særskilt godkjenning av Finanstilsynet. For nærmere informasjon: se rundskriv 10/2012 fra Finanstilsynet.

OBS Ny revisorlov gjeldende fra 1. januar 2021, vil endre på disse kravene. Nærmere informasjon er etter hvert ventet fra Finanstilsynet.

Praktiske opplysninger

Generelt
Denne kursoversikten vil være under kontinuerlig oppfølging både for å innarbeide nye kurstilbud og å foreta endringer i det enkelte kurstilbudet ved behov. Vi må også forbeholde oss retten til å kunne avlyse kurs ved f.eks. for lav oppslutning, samt foreta prisendringer ved behov.

Kursene vil fortløpende bli annonsert ved utsendelse av invitasjoner (e-post) til medlemmene m.fl., samt påminnelser på NKRFs nettsider. Vi vil også rykke inn påminnelsesannonser i Kommunerevisoren. Den samlede kursoversikten med detaljerte kursbeskrivelser o.l. blir kun gjort tilgjengelig og holdt løpende oppdatert her på NKRFs nettsider.

Påmelding
Påmeldingsfristen er normalt 4-7 uker før kursstart, bl.a. av hensyn til avbestillingsfristene overfor hotellene og foreleserne. Ved påmelding ber vi om at skjemaet på NKRFs kurssider benyttes. Påmeldingene er bindende.

Avmelding
Avmelding må skje skriftlig. Det vil ved avmeldinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart belastes 50 % av kursavgiften. Avmelding ved legitimert sykdom behandles særskilt. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg eventuelt ansvaret overfor hotellet. Avmelding på kursdagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

Kurspris
Kursprisene (se kursene her på nettsiden) inkluderer dokumentasjon (elektronisk), lokalleie, lunsj, drikke, kaffepauser o.l., samt helpensjon der dette er oppgitt. Kursprisen betales først ved mottak av faktura, som sendes ut sammen med bekreftelse ca. tre uker før kursstart. Generelt gis det en medlemsrabatt på kr 400 pr. kurs for personlige medlemmer, ansatte og styremedlemmer hos bedriftsmedlemmer og medlemmer av kontrollutvalg som får sekretariatstjenesten ivaretatt av bedriftsmedlemmer.

Kursmateriell
Deltakeroversikter, timeplan og kursdokumentasjon vil vanligvis bli tilsendt elektronisk før kursstart. Dersom det skulle være behov for å ta med seg noe støttemateriell, vil dette bli opplyst ved kursbekreftelsen, som sendes ut sammen med faktura ca. tre uker før kursstart.

Kursgjennomføring
Normalt vil kursene bestå av en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Spørsmål?
Har du spørsmål eller ønsker å diskutere kursinnhold eller opplæringsbehov nærmere ta gjerne kontakt med NKRF, tlf. 23 23 97 00, eller e-post: post@nkrf.no


NKRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS).